HomeFrederik KaiserPagina 27

JPEG (Deze pagina), 726.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

i
5 25
ne opvatting van een examen was zeer bijzonder;
hij stelde zich zelven de strengste eischen op we-
lt tenschappelijk gebied, en was zoo gemakkelijk mo-
g gelijk voor anderen. Die lust tot studie gevoelen E
I hebben den dwang van een examen niet noodig, zoo
E meende hij, en die in de wetenschap geen behagen
i scheppen, zullen haar door examens niet nader komen.
Daarenboven belemmert een programma van examens
de vrijheid van onderwijs en knijpt de wetenschap in
een keurslijf, dat zij allerminst kan verdragen. Het
kwaad, dat hierdoor ontstaat is grooter, dan wat ooit
uit misbruik der vrijheid kan voortvloeien.
Doch het wordt tijd een anderen trek van Kaisers
‘ wetenschappelijk beeld op den voorgrond te stellen;
een trek reeds terloops vermeld, niet minder voornaam
en van niet minder invloed dan de besprokene; het is
{8 zijne hartstochtelijke vereering der zuivere, onver-
. valschte wetenschap.` Deze verzekerde hem op zijne
leerlingen en vrienden den meesten invloed, en kwam
P 4 A het sterkst in zijn omgang uit. Zijn afschuw van al
wat op wetenschappelijk gebied onzuiver en oppervlak-
kig was, grensde aan het ongeloofelijke. Geen vriend,
geen leerling ontzag hij, waar sporen van wetenschap-
pelijke ketterij werden ontdekt. Ook hiervan dragen
: zijne geschriften de duidelijkste kenmerken.
,,Ons kleine vaderland heeft sedert lang met de groot-
,i ste rijken der aarde gewedijverd in schandelijke ver-
guizing der wetenschap. Het is nauwelijks geloollijk
J hoevele oorspronkelijke of vertaalde zoogenaamde po-
‘ pulaire geschriften over de sterrekunde, ons kleine va-
derland in de laatste jaren heeft voortgebracht, maar
T de dwaasheden, onwaarheden, ongerijmdheden en val-
fi
*.4
l