HomeFrederik KaiserPagina 26

JPEG (Deze pagina), 782.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

ll
l

ä ·~•·~
l >
doorn in liet oog. Onder zijne vele grieven was deze de
j voornaamste, dat zij, die volgens hare bepaling het alge-
{ meen onderwijs voor den beschaafden burger moest om- .A
ä vatten de sterrenkunde geheel negeerde. Haar naam toch
j komt slechts een enkel maal voor, waar sprake is van de I ‘
akte van bekwaamheid voor het geven van onderwijs
in de zeevaartkunde. Waar Kaiser zijn geheele leven l
i voor gestreden had, werd hier met eene pennestreek S
vernietigd. Scherp en bitter kon hij zich dikwijls daar-
K over uitlaten; zesentwintig vakken van algemeene ont­
l wikkeling en daaronder niet eens de sterrekunde, aan
welke hij in dit opzicht den voorrang toekende; die
Q gedachte was hem eene voortdurende bron van erger-
l nis. Ook bij de ontwerpen van wet op het Hooger ‘
Onderwijs was hetzelfde”verzuim begaan. Met krachtige
woorden heeft hij in den boezem van menige verga-
dering het recht der sterrenkunde bepleit, en in de (8
memorie hierover door den Senaat onzer Hoogeschool
p bij de Tweede Kamer ingediend, staat duidelijk te le-
1 zen, welken invloed zijne woorden in de vergaderingen ' 4 A
j hebben uitgeoefend.
’ Ook het scherp afgebakende en uitgewerkte stelsel
gj van examens, dat bij de genoemde wet zoo zeer op
` den voorgrond staat, vond bij hem afkeuring. Examens
_ waren volgens hem een kwaad, waarvan zelfs het nood- .·
i zakelijke twijfelachtig was, dat in elk geval zoo min
mogelijk moet gebruikt worden, en dan nog in volko­ ,l
j mon vrijheid van onderzoek plaats hebben. ,,Dit hoop
E ik," sprak hij meermalen, ,,dat ik mijn loopbaan zal ge- J
L eindigd hebben voor ook het hooger onderwijsjdoor ·
zulk een examonstelsel is vergiftigd. Het is de nekslag
voor de studie en de ondergang der wetenschap/’ Zij-
t
l
i 5 _ Y
l
i
l I