HomeFrederik KaiserPagina 25

JPEG (Deze pagina), 766.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

•j 23
v
S diepe toewijding aan de beoef'ening gepaard gaan.
i Slechts met inspanning van alle vermogens kan men
+ zich in wetenschappelijke bespiegelingen verdiepen.
Wel. bestaan werkjes ook op sterrekundig gebied, die
. zoo geschreven zijn, dat ze aan de theetafel kunnen
i ter hand genomen worden, maar voor het overige zijn
Z zij geheel onbruikbaar. Zij vervalschen de wetenschap,
+ om lichtvaardige praatjes daarvoor in de plaats te stel-
t ` len, die den oppervlakkige bevredigen, omdat zij hem
. in de gelegenheid stellen over wetenschappelijke on-
derzoekingen mee te spreken, maar den weetgierige
steeds teleur stellen, omdat geene ontwikkeling, geene
j verhefting van den geest uit de lezingi kan voort-
vloeien. Zooals wij reeds zagen trok Kaiser met kracht en
I scherpte te velde tegen zoodanige boekjes, die slechts
speculeeren op de zucht naar het wonderbare en onge-
' loofelijke; nooit maakte hij zich aan die feil schuldig.
. Zijne populaire werken zijn een onuitputtelijke bron van `
, de edelste kennis, die iedereen bevredigt, zoowel den
i r Z leek, die zooveel mogelijk in de wetenschap wenscht op-
geleid te worden, als den geleerde, die wenscht te weten,
op welke wijze de uitkomsten van streng wetenschappe-
lijkonderzoek aan den volke moeten verkondigd worden.
Met de meeste voldoening kon Kaiser op het laatst
l zijner dagen terug zien op den volbracbten arbeid, en
g E stelde den verkregen invloed op hoogen prijs. Ook .
I buiten ons land werden zijne geschriften met toejui-
i ching ontvangen en in de meest bekende vreemde ta-
len overgebracht.
j In later jaren echter ondervond hij menige teleurstel-
t ling, die hem bij zijne groote gevoeligheid., diep griefde.
_‘ Zoo was de wet op het Middelbaar onderwijs hem een