HomeFrederik KaiserPagina 24

JPEG (Deze pagina), 781.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

ll l
i t
i 22 il
l tuur zulk eene zaligheid niet kan vinden, wie in haar
geen zoo groot behagen schept, dat hij haar als een i
l doel kan beschouwen, maar angstvallig naar haar nut
l moet vragen, behoeft zich met haar niet in te laten.
~ De wetenschap kan zijne hulp ontberen, en de natuur,
die zoovele ondankbaren beweldadigt, zal, ook zonder E
zijne bemoeijing, haren loop behouden en hem zelfs E
j niet uitsluiten van de liefderijke zorgen, die zij, op
last van haren Heer, voor allen heeft te dragen." ij
l Was het wonder, dat zulke lessen op uitstekende en _
j verheffende wijze voorgedragen, door den druk in dui-
zende exemplaren verspreid, grooten invloed op den
p geest van het beschaafd Nederlandsche volk uitoefen- ä
l den? Een omkeer had plaats; van misdeeld stiefkind
ë werd de sterrekunde de geliefde dochter. Van Kaisers '
l voornaamste werk ,,de Sterrenhemel? werden drie druk-
i ken uitverkocht, terwijl slechts de dood den schrijver W
j verhinderde den vierden druk in gereedheid te brengen. ,
i Hoewel in het openbaar de populaire geschriften van ,
‘ Kaiser slechts lof inoogstten, kon men toch nu en dan ' . =`
J wel eens een zwakke stem vernemen, die in twijfel
ii trok, of zij werkelijk aan hun verheven doel beant-
‘ woordden. Sommige toch waren teleurgesteld, dat die
ik werken geene lektuur bij de theetafel of in den gezel-
ligen kring waren, dat zooveel inspanning noodig was t
K om den inhoud te volgen en in het verstand op te ne- . E
i men; dat de voorstelling niet eenvoudig en vooral niet ‘
gemakkelijk genoeg was. De fout lag echter bij den i
“' beoefenaar, en niet bij den schrijver; nadrukkelijk had
à deze tegen zulke dwaalbegrippen gewaarschuwd. In
welken vorm toch de uitkomsten van wetenschappelijk l
onderzoek worden meegedeeld, steeds moeten ernst en
i