HomeFrederik KaiserPagina 21

JPEG (Deze pagina), 737.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

V
3
‘t‘

t *19
brengen. De populaire voordracht der wetenschap moet
· alzoo de onderzoekingen en hulpmiddelen uitsluiten
‘ en alleen de verkregen uitkomsten vermelden. Zij moet
. bestaan in eene juiste, volledige en algemeen verstaan-
bare mededeeling van de kundigheden, die eene weten-
schap, omtrent de voorwerpen harer bespiegeling, heeft
voortgebracht. Zij moet het algemeen deelgenoot maken
-; in de vruchten, die de wetenschap heeft gedragen, de
i opgegaarde schatten voor iedereen ontsluiten, en daar-
_. door eene kennis verspreiden, die niet kan nalaten
rw beschaving en verlichting, en alzoo het waar geluk
der menschen te bevorderen?
Zich zelven en in het al.gemeen den geleerde, die de
uitkomsten der wetenschap aan het volk wil meedee-
len, stelt hij geene mindere eischen. ,, Er wordt inder-
daad eene grondige kennis der wetenschap gevorderd,
Q4, om onderzoekingen, hulpmiddelen en uitkomsten, in
de streng wetenschappelijke leerboeken noodwendig
i aaneengeknoopt van elkander los te maken, en de
0 = groote menigte te geven, wat haar toekomt, zonder
haar met den daaraan klevenden, voor haar nutteloozen
ballast_te bezwaren. Wijde1·s is het natuurlijk dat ieder, ‘
die de uitkomsten van eene wetenschap voor den onin-
gewijde wil verklaren, boven alles zelf die uitkomsten
in volkomen moet verstaan, en al rnogt hij zich bij de
vermelding van de eenvoudigste uitkomsten kunnen
I bepalen, die uit de meest in het oog loopende ver-
schijnselen worden afgeleid, hij kan die niet volkomen
doorzien, zonder niet slechts eene grondige, maar ook
eene volledige kennis der wetenschap te bezitten. Er
_ zijn echter volstrekt geene redenen, waarom de popu-
* laire voordracht van eene wetenschap zich bij de uit-
°f
* t