HomeFrederik KaiserPagina 20

JPEG (Deze pagina), 766.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

tt ‘
[ ` `t*
« 18 ’
woorden populair en oppervlakkig met elkander ver-
ward, en zich verbeeld, dat de populaire voordracht t
eener wetenschap uit niets anders behoeft te bestaan, ‘
dan eenige losse gezegden, over sommige onderwerpen j
harer bespiegeling, naar willekeur uit den grooten
t hoop bijeengeraapt en zonder oordeel neergeworpen.
Maar al te dikwijls gaven zij, die zich de populaire
schrijvers noemden, slechts klanken zonder denkbeel­ {
beelden, die wel ligtelijk konden worden nagebootst, i
> maar die onvermogend waren om tot de ziel door te
dringen. De populaire voordracht der wetenschap mag wk
echter niet oppervlakkig zijn, zal zij tot een hooger
doel, de veredeling en verstandsverlichting van het
algemeen medewerken. Zij mag daarbij voor de groote
5 menigte niet onverstaanbaar zijn, zal zij, zonder eene
:` oppervlakkige veelweterij te kweeken, met welgevallen
» door haar kunnen worden aangenomen. Zij behoeft ook
noch oppervlakkig, noch onverstaanbaar te wezen; zij Jç
kan het algemeen heldere denkbeelden omtrent ge- j
wichtige onderwerpen inboezemen, maar daartoe moet 0 =
Q zij ook hare natuurlijke grenzen niet overschrijden. De
Z groote menigte stelt gewoonlijk in de kennis van de
kunstgewrochten der natuur een levendig belang, maar
het is haar ook meestal volstrekt onverschillig, langs
welke kronkelwegen het menschelijk verstand tot deze `
kennis gekomen is. Zij wenscht niet te onderzoeken, r
maar alleen te vernemen, wat de onderzoekingen der
geleerden omtrent de natuur hebben aangewezen. De
onderzoekingen en hulpmiddelen, die zij verwerpt,
zijn ook voor haar toegankelijk en onbruikbaar, de
lg uitkomsten daarentegen, wier kennis zij behoeft en _
begeert, zijn onder het bereik van hare bevatting te *>
j.