HomeFrederik KaiserPagina 19

JPEG (Deze pagina), 725.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

17 ‘
die geene schilders waren, hebben zich in de schoone
voortbrengselen der schilderkunst verkwikt en zich
Q haar te nutte gemaakt. Duizenden, die zich den naam
van toonkunstenaar niet konden aanmatigen, werden
verteederd, veredeld en tot hoogere gedachten opge-
_ voerd, als de uitoefenaar der kunst hen in het genot
i van zijne begaafdheden liet deelen. Wij allen hebben
rr eene volstrekte behoefte aan en maken een onophou-
, delijk gebruik van ontelbare voortbrengselen van men-
__? schelijke kunstvlijt, die wij zelf niet zouden kunnen
· vervaardigen. Zoo laag staat de wetenschap niet bene-
den de kunst, dat zij slechts bestemd zoude zijn om
eenige weinigen te begunstigen; zoo laag staat de
, wetenschap niet beneden de kunst, dat zij voor het
i algemeen onbruikbaar zoude wezen, of het slechts
P stoffelüke voorrechten zoude aanbieden, van wier oor-
sprong het onbewust moet blijven. Integendeel bezit
" de wetenschap, boven de kunst, het vermogen om de
groote menigte met geestelijke voorrechten te bewel-
, dadigen, om hare zedelijke volmaking te bevorderen , _
D en haar tot den oorsprong van alles op te leiden. Mag
i de kunst zich niet verschuilen in het binnenste van t
het heiligdom, dat alleen voor den priester openstaat,
de wetenschap is, meer nog dan de kunst, geroepen,
om de stralen van een hooger licht, in het hart en
: den geest der groote menigte te doen schijnen."
i " Den vorm, waarin de wetenschap aan het beschaafd
F publiek moet worden meegedeeld, om haar ingang te
= doen vinden, zonder aan hare waardigheid te kort te
doen, is niet alleen nooit beter geleverd, maar ook
nooit klaarder en duidelijker omschreven dan door
F? onzen geleerde. ,,Maar al te dikwijls heeft men de
;*‘ l