HomeFrederik KaiserPagina 15

JPEG (Deze pagina), 706.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

· t
A
13
kunsten schaarden zich onder Kaisers vanen, en werk-
ten mede, om de wetenschap der sterren op te heffen i
Q en te bevorderen.
` Een krachtig bewijs hiervoor levert de geschiedenis
van het nieuw observatorium. Eenige mannen van
invloed en vermogen sloegen de handen in een, om te
trachten door vrijwillige giften eene sterrenwacht te
ET stichten, ingericht volgens de eischen der wetenschap,
die Kaiser in staat moest stellen aan hare uitbreiding
_,_ te kunnen meewerken. lk behoef slechts de namen te
noemen van de Heeren Gevers van Endegeest, Lotsy, i
Bake, Teding van Berkhout en Simons, voortreffelijke
beschermers en beoefenaars der wetenschap, om een
denkbeeld te geven, hoe de hoogst geplaatsten in
den lande zich beijverden om aan de grootsche
stichting mee te werken. Er werd, dank zij hunne
g, onvermoeide pogingen, voor dat doel eene som van
‘ · dertig duizend gulden bijeen gebracht, die wel niet
toereikend was om het gebouw te stichten, maar toch
·» een zedelijken dwang op de regeering uitoefende,
die nu niet langer aarzelde op de begroeting de noo-
dige sommen uit te trekken, waardoor het observato- ‘
rium eindelijk tot stand kwam. Nu prijkt het reeds
eenige jaren, verrijkt met nieuwe kostbare instrumen-
ten, en geheel naar de eischen der wetenschap inge-
richt. Wat omvang en beteekenis betreft, kan het
met voordeel tegenover vele buitenlandsche sterren-
` wachten geplaatst worden, en behoeft slechts onder te
doen voor de weinige, die met enorme kosten en bui-
tengevvone subsidiën door de groote rijken worden on-
_ derhouden.
` De werken van Kaiser nemen eene eigenaardige