HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 768.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

l
• . 7
vergelijken met die van »das Militar" in sommige Yi
ultra militaire landen) in de residentie Kediri tot
eene zeer groote mate van ontwikkeling was geko­
A men. In eene der afdeelingen van die residentie had l
* zelfs een jong controleur bn zekere plechtige gelegen- *
` heid den voorrang durven eischen boven den landraad- .
j president.
l ` Mr. P. zag alzoo in de aanmatiging van den resi­ ­
j dentie­secretaris, om bij vorenbedoelde gelegenheid
I boven hem plaats te nemen, den toeleg om den land-
‘ raadvoorzitter officieel terug te dringen en meende ;’
f aan de waardigheid van zün ambt verschuldigd te l
zijn dit niet te dulden.
in Dat het om zijnen in het algemeen hoogeren rang A
v niet paste, dat de residentie-secretaris boven hem
plaats nam, was van minder belang, maar het gold de
·, vraag, welk standpunt bij die groote openlijke bijeen- Q
i komst van inlandsche hoofden de voorzitter van de
g inlandsche rechtbank, die als zoodanig zelfs in zekere jj
mate over den regent en de andere inlandsche hoof-
AD den, leden van die rechtbank, gesteld was, zoude
innemen; welke rang aan de als onafhankelijk college
zoo goed als nieuw opgerichte rechtbank in de offici- lj
eele javaansche maatschappij moest worden toegekend.
Het gold de handhaving van zijn ambtelijk standpunt
· en daarmede van den moreelen invloed, welke hü op i
l de leden van den landraad in die zoo aan rang hech­ ·
tende maatschappij zou kunnen uitoefenen. HQ moest
derhalve zün ambt, waar dit zoo openlijk werd aan-
getart, verdedigen.
Op het oogenblik konde hp dat evenwel niet doen
zonder opschudding te maken en nam daarom, als j
ware hp met de gewoonten ter hoofdplaats Kediri
Q nog niet bekend, eenvoudig plaats tusschen de andere
europeesche ambtenaren en particulieren. Den voor
i hem bestemden zetel liet hp open.
' Maar eenige dagen na afloop der plechtigheid schreef
ll l
{Q w
l . l