HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 737.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

6 , j
zün gemis aan onafhankelijkheid te bekommeren.
j Gedurende geruimen tijd bleef de ondervinding hem
l in deze meening versterken. Thans echter is die waan
geweken. `
Immers de tegenwoordige gouverneur Generaal Mr.
J. VV. van Lansberge, die zich in Indië aan het hoofd ‘
j schänt te hebben gesteld van de reactie tegen de li-
j berale beginselen, welke daar reeds vrä wel wortel l
hadden geschoten, 1) heeft bü herhaling getoond alles j
behalve een voorstander te zijn van de leer, dat een j
rechterlijk ambtenaar onafhankelük moet wezen. - 1
l De juistheid dezer bewering wordt m. i. ten volle
j gestaafd door de feiten, welke ik ga mededeelen. V
Ter gelegenheid der gewone ofücieele receptie in x
de pendopo van den regent van Kediri, na afloop der
mahomedaansche vasten van het jaar ’l877, bemerkte .,
de president van den landraad Mr. P., die daar ook
verschenen was, tot züne bevreemding-hij bekleedde
ä eerst sedert een paar maanden die betrekking - dat
L de eerste ofhcieele plaats aan de reehterzäde van den
resident werd ingenomen door den secretaris der resi­ AD
dentie, een ambtenaar van lageren rang, dan de
landraadvoorzitter, en dat eerst de volgende plaats
(Z na den secretaris voor hem, president, was bestemd.
Het was dien landraadvoorzitter reeds bü herhaling *
opgevallen, dat het bestuur te Kediri niet zeer ge- ‘
neigd scheen, aan den landraad en zijnen president
het officieel standpunt toe te kennen, waarop zij aan-
spraak konden maken. Daarbrj kwam, dat de geest
van verwaandheid en ijdelheid, aan vele ambtenaren
van het binnenlandsch bestuur eigen, (eenigszins te
l) Uit het in 1879 verschenen werkje: »Over den waterstaat in
Nederlandsch lndi(§" door C. L. F. Post blijkt dat die Gouverneur- Q
Generaal - die in deze betrekking is opgetreden den ïltïsten Maart .
1875 ­- ook op het gebied van waterstaatszaken zeer :enti-liberale l
denkbeelden aankleelt.
l
l