HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 730.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

4 7
` Dat dit onaangenaam is, zal ik wel niet behoeven
te zeggen. 6 i
j Het algemeen belang evenwel eischt dringend, dat
eindelijk eens blrjke tot welke treurige gevolgen de
j staat van afhankelijkheid, waarin de nederlandsch Y
i indische rechterlüke macht verkeert, niet alleen lei-
l den moet, maar inderdaad leidt. En het bewijs vant
dit laatste kan niet anders worden geleverd dan door j
feiten, wier nauwkeurige vermelding onmogelnk is, 9
zonder dat tevens de daarbij betrokken personen ter
sprake worden gebracht. E
C
i e
i Van algemeene bekendheid is het, dat de rechter-
lijke macht in Nederlandsch Indië nooit wettelijk on- l
afhankelük is geweest en dat de regeering daar te
lande de rechters meermalen op gevoelige wijze hare .
almacht heeft doen ondervinden.
Zoo werden in 1778 de president en de vüf ordi­
naire leden van den raad van Justitie te Batavia uit
jl hunne functien ontslagen, dewijl zg geweigerd hadden ,
Q te voldoen aan den hun gegeven last om van in het
archief van dien raad berustende stukken, welke huns j
‘ inziens een ,,sacrum depositum" waren, inzage te ver- j
leenen. Trouwens bevreemdend is het zeker niet, dat j
in die dagen van willekeur dergelijke, inderdaad zeer
afdoende maatregelen werden genomen tegen rechter- i
lrjke ambtenaren, die niet bukken wilden voor de i
almacht der regeering.
Veeleer mag het verwondering baren, dat destäds
hier te lande reeds zooveel gewicht werd gehecht aan
het prestige der Indische rechterlijke macht, dat door
de machthebbenden alhier onverwüld, nadat het even-
vermelde feit ter hunner kennis was gekomen, last ?
gegeven werd om al die ontslagen rechters te her-
stellen, in ambt en eer, gage en emolumenten.
l1Vat er gedurende de laatste honderd jaren in Indië j
èïj