HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 796.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

dat het door mg aangeprezen middel te radicaal is,
i zoo zouden zü müns inziens reeds een grooten stap Voii ;
voorwaarts doen in de goede richting, indien zü eene .i,¥i'
wet tot stand bracht, waarbij met wäziging van art.
17 Ind. Recht. Org. 1) ten aanzien der rechtsprekende igiu
rechterlüke ambtenaren (met uitzondering dan natuur­
lijk van die, bedoeld bij art. 94 reg. regl.) in hoofd-
zaak werd bepaald:
dat zij benoemd zullen worden door den Gouverneur-
Generaal op eene door het hoog gerechtshof bü meer-
derheid van stemmen opgemaakte en des noods behoorlijk
gemotiveerde voordracht;
dat zij niet in eene gelijkstandige of minder bezol­ ':i`
digde betrekking bij de rechterlijke macht overgeplaatst, ii `vir
dan wel uit ’s lands dienst ontslagen zullen kunnen
worden, dan op voordracht ot na raadpleging van het
i hoog gerechtshof en nadat de betrokken ambtenaar,
onder mededeeling der tegen hem bestaande bezwaren
en züne verdediging is gehoord, en
dat zij alleen met hunne toestemming tot andere _=`l
openbare bedieningen zullen benoemd kunnen worden. ) _‘,,· l If?
Door een dergelijke wet zoude, gelgk ik reeds zeide,
althans eenige verbetering worden gebracht in den
bestaanden toestand. Dat die toestand ellendig is en ·-__
dus dringend verbetering eischt, meen ik voldringend
te hebben bewezen. Moge de wetgevende macht dit ­ ,,­_ ,·
` mijn gevoelen deelen en thans de handen aan het werk
slaan! Dan voorzeker zullen feiten, als de door mij ‘`l­.
medegedeelde, weldra tot het gebied der onmogelijk- i i iïjï
heden behooren! ii;
l) Dit art. luidt: »Een rechterlijk ambtenaar wegens misdrijf tot
gevangenisstraf veroordeeld ol tegen wien lüfsdwang is ten uitvoer ge- 5,
legd, zal op voordracht van het hooggerechtshof of na raadpleging van · _f j v_ _i
dat Kollege, door den Gouverneur­Generaal in zijne bediening worden Lëjif
geschorst of daaruit ontzet. ’ "
Op dezelfde wijze kan elk rechterlijk ambtenaar wegens wangedrag, _`,,
oneerlijkheid of merkelijke achteloosheid worden geschorst of ontzet. 2 ‘.,·
Ingeval van schorsing wordt, voor zooveel noodig, door den Gouver·
neur­Generaal in de tijdelijke waarneming der betrekking voorzien." jj. _‘`»» ‘
.. l `l-i` ï