HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 730.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

31
resident, dan wel in gebreke bleven, de in strijd met
de redelijkheid van hen gevergde hoeveelheid werk te
leveren, werden door de indische regeering gestraft op
E eene wijze, welke hen bij een groot gedeelte van het
publiek hun goeden naam - om van de andere ge-
volgen der straf te zwijgen - wellicht onherroepelijk
heeft doen verliezen.
, Dat het van de indische regeering zeer onstaatkundig
‘ is om aldus te handelen, zal ik wel niet behoeven te zeggen.
Zoo menige daad van onrecht en willekeur, welke
thans door residenten of assistent­residenten strafïeloos
kan worden gepleegd, zou eene onmogelijkheid zijn,
als die ambtenaren rekening hadden te houden met
eene onafhankelijke rechterlijke macht, terwijl het
alles behalve in het belang eener goede rechtsbedee­
ling is, dat rechterlijke ambtenaren als het ware ge-
dwongen kunnen worden om, ten koste van de belan-
‘ · ~ gen hunner justiciabelen buitengewoon groote hoeveel-
heden werk te leveren.
Daarom zou het voor Indië een onwaardeerbare zegen
» zijn, wanneer daar, evenals hier te lande, de procureur- ·
generaal bij het hoog gerechtshof en verder alle recht-
· sprekende rechterlijke ambtenaren (kantonrechters znn
er niet) voor hun leven werden aangesteld.
` Die maatregel zoude, afgescheiden van alle andere
. _ daaraan verbonden voordeelen, er ongetwüfeld ook toe
j büdragen dat meer jeugdige rechtsdoctoren hunne ·
4 krachten ter beschikking stelden van de Indische re-
_ geering, welke, indien in het hand over hand toene-
j mend gebrek aan rechterlnke ambtenaren 1) niet
j spoedig wordt voorzien, meer en meer buiten staat zal
blijken te zijn om de open gevallen plaatsen te doen
j= vervullen.
i En mocht de wetgevende macht van oordeel zän,
1) Voor het jaar 1880 zijn door den directeur vanjustitie aangevraagd
· 28 rechtelijke ambtenaren. Blijkens den uitslag der examina kunnen
j er slechts 16 geleverd worden.