HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 730.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

30
erkend, weinig meer, dan voldoende om hen voor den
hongerdood te bewaren. En die zoo slecht bezoldigde
hoogere rangen worden tegenwoordig eerst na een onge-
veer twintigjarigen diensttijd bereikt. Zij zullen echter
hoe langer zoo meer onbereikbaar worden.
Bovendien zijn de pensioenen zeer gering; van de
thans in dienst zpnde rechterlijke ambtenaren, die nog
geen lid van het hooggerechtshof zgn of eene gelijk- j
standige betrekking hebben, zal slechts een klein deel ·
na volbrachten diensttijd aanspraak kunnen maken op
een pensioen van f 3000- ’sjaars. De meesten zullen
zich met een jaarlijksch pensioen van f 2100.- moeten
vergenoegen.
De vooruitzichten der indische rechterlüke ambte-
naren zün dus in elk opzicht verre van schitterend. 1)
Daarentegen zien zij zich overladen met werk, het-
, welk eene, vooral in tropische gewesten afmattende
geestesinspanning vereischt. Bü geen corps of stand · · ·
in Indië is het sterfcäfer dan ook zoo schrikbarend
hoog gestegen, als bij het corps rechterlijke ambte-
naren 2), terwijl uit elken nieuwen regeeringsalmanak ,
- voor Nederlandsclnlndie blpkt, dat het aantal verlof-
gangers bij dat corps percentsgewäze berekend jaar op ·
jaar toeneemt. A
Hoe het eindelijk met de onafhankelijkheid der indiscche `
rechterlüke ambtenaren gesteld is, is uit de vorige blad- j
züden gebleken. Mannen, die door naar plicht en ge-
weten te handelen zich onaangenaam maakten bü eenen i
1) En zij missen het solatium miseris, dat het anderen niet beter j
gaat. Menig zeer bekwaam rechterlijk ambtenaar toch, die een inkomen I
heeft van f 800 of f 4000 ’s maands, telt onder zijne tijdgenooten, die
eene andere loopbaan volgden, mannen, die als lid in drn raad van j,
Indië, een traktement van f 2400 ’s marnds genieten (en later tot i
1 10,000 pensioen ’sjaars kunnen hebben) of eene andere goede bezol­ {
digde betrekking bekleeden.
2) In den loop van twee jaren stierven te Samarang ac/lt van de
twaalf daar bescheiden rechtelijke ambtenaren.