HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 760.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

j 29 I
i
Vraagt men wellicht of thans, nu ongeveer een jaar
verloopen is sedert de overplaatsing van Mr. T. een
. einde is gekomen aan de verwarring en aan den achter-
‘* stand in de afdoening van zaken bij den raad van
T justitie te Samarang, dan moet het antwoord op die vraag
§ ontkennend luiden.
J Zooveel echter is zeker, dat de opvolger van Mr T.
in allen deele de voetsporen drukt van den vice­presi­
E dent van het jaar 1876. Mr. T. stond er voor bekend,
l dat hij het onderzoek ter terechtzitting van de belang-
+ I rijke en dus tijdroovende strafzaken welke bn den raad
§ van justitie te Samarang in oneindig grooter voorkomen,
*' dan eenigen anderen raad van justitie in Neder-
' landsch­[ndie - aan deze omstandigheid was de be-
staande achterstand dan ook vooral te wijten - op bij-
zonder degelijke, nauwgezette wüze, wist te leiden. Met
zijn opvolger is dit niet geval. 1) De justiciabelen zijn
zoodoende met den hem opgedrongen ruil niet bijzonder U
9 ingenomen. Doch dat is natunrlijk bijzaak. De hoofd-
zaak is, dat de achterstand worde opgeruimd en dit zal
”° nu hoogstwaarschijnlijk na eenigen tijd wel het geval
zijn. 2)
_) De indische rechterlijke macht is sedert tal vanjaren
j het stiefkind der regeering. De traktementen der hoogere
j ambtenaren zijn, dit werd reeds lang geleden algemeen
i --M
1) Men valle hein en anderen niet hard om de weinig nauwgezette
wijze waarop zij hun ambt waarnemen. Bijna alle ambtenaren in Indië
‘ moeten geheel alleen van hun tractement leven (hij, die eigen fortuin
heeft, verlaat in den regel zijn land niet) en zoo moeten zij, vooral
' wanneer zij een groot gezin hebben, dikwijls handelen in strijd met
hunne vvertuiging en hun geweten, indien zij zich door de in de laatste
jaren zoo _bij uitstek tirannieke regeering niet van hunne betrekking
beroofd ot tot eene minder voordeelige betrekking benoemd willen zien.
V E2) Rooskleurig echter is de toestand nu nog niet, dit blijkt bijvoor-
beeld uit ind. Stbl. 1880, no. 67, waarbij het parket bij den raad van
justitie te Samarang voor den tijd van een jaar is verstrekt met een
buitengewoon substituubofücier van justitie.
l