HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 751.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

28
_ l
Na verloop van den wettelijken termijn van zes maan-
den was de achterstand in de afdoening van zaken
bij den raad te Samarang dan ook zoo goed als opgeruimd_ I
Spoedig evenwel nadat de raad weder aan zijne eigen 1,
krachten was overgelaten, begon het aantal zaken, het- T
welk onafgedaan bleef, opnieuw aan te groeien. V,
Omstreeks het midden van het jaar 1878 was de
toestand weder van dien aard, dat voorziening daarin
dringend noodzakelijk was. De toen getroffen maat- ‘
regel was echter verre van afdoende. Bij Ind. Staatsbl. f
no. 191 van dat jaar werd namelijk het personeel bij A
den raad voor den tijd van vijf maanden vermeerderd
met een buitengewoon lid en een buitengewoon substi­ Q.
tuut­griH`ier, terwijl aan ’s raads voorzitter (met uitbrei­ «
ding van art. 43 regl. strafv.) werd toegestaan tijdelijk
j een tweede reohteneommissaris te benoemen. i
l De termijn van vijf maanden werd later verlangd,
eerst Ind. staatsbl. 1878 no. 344 met drie eu ein-
delijk Ind. staatsbl ’l872 no. 132 met twee maan- g
den_ Ook na verloop van dezen laatsten termijn was
evenwel, zooals trouwens te voorzien was geweest, de »«
achterstand bij den raad nog op lange na niet bijge- j
werkt_ Intussehen had de minister van koloniën er op
aangedrongen, dat in den treurigen toestand van zaken 1
op eene flinke, afdoende wijze verbetering zou worden I.
gebracht. `
' ln die dagen nu begon men weder te mompelen over lj
, eene ophanden zijnde overplaatsing van Mr. T., die ;
toen op grond der loopende geruchten zich tot dan t
l Gouverneur-Generaal wendde, met verzoek hem zijne `
betrekking van president van den raad van justitie te .
Samarang te laten behouden. Dat verzoek werd echter
niet ingewilligd. Bij besluit van den 31sten Augustus
1879 no. 1 werd Mr. T.. na bedoelde betrekking ge
durende ruim zeven jaren te hebben bekleed, in eene
gelijkstandige betrekking overgeplaatst en benoemd tot
raadsheer (in het hoog gerechtshof.
A