HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 751.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

=: l
27 w
redenen betoogde, dat de achterstand in de afdoening
i van zaken den raad van justitie te Samarang niet
5. te wüten was aan hem maar vooral aan het parket bü
j den raad, hetwelk in verhouding tot de vele en zeer
l belangrijke strafzaken, welke het te behandelen had,
veel te zwak was bezet. áoodoende wist Mr. T. te
j bewerken, dat van het voornemen om hem over te
plaatsen voorloopig werd afgezien. Zün verzoek echter
., om inzage te mogen nemen van al de op bedoelde zaak
j betrekking hebbende stukken werd van de hand gewezen.
, . Omstreeks dienzelfden tijd werd bij Ind. Staatsbl.
{ 1876 no. 171 het personeel bij den raad van justitie
f' te Sainarang voor den tijd van zes maanden vermeerderd
met een viceepresident, een buitengewoon lid, een bui-
tengewoon substituut­offieier van justitie en een buiten-
j gewoon substituut-griffier, terwijl de raad gedurende
1 genoemden termijn werd verdeeld in twee kamers. Tot
j vice-president voor dien termijn werd een rechterlgk
• ambtenaar benoemd, die de noodige blijken had gegeven
van voortvarendheid in de afdoening van zaken. De
” uitkomst bewees, dat de regeering eene zeer goede keuze
had gedaan, wel te verstaan van haar standpunt ge-
zien, De justiciabelen bn den raad van justitie te
Samarang dachten er anders over. Zij klaagden steen
j en been over de wijze, waarop hunne zaken ter terecht-
j zitting niet behandeld, maar afgedaan of liever afge-
ï raifeld werden. In hollenden vaart deed de vice­presi­
dent de eene zaak voor, de andere na. Breedsprakig-
, heid of wat daarop geleek werd niet geduld. Ieder
V moest maar zorgen, dat, wat hij te zeggen had, in
korte woorden gezegd werd. 1)
1) In de schatting der Indische regeerlng stond bedoelde ambtenaar
natuurlijk steeds hoog aangeschreven. Dit bleek onder anderen uit
D I`[l€Gl`(.l€l`G pl`Ol'IlOl.lCS (lOOI` l'1GlTl gêfllälällil. lïlêl. VOOI`l)l_jgtlIlg Villl vele ZCGF
‘ verdienstelijke rechtelijke ambtenaren, onder wie er waren die bijna
tvvecmalen zoo veel diensttijd hadden als hij. Dergelijke promoties zijn
zeer opvallend in een_land, waar promotie volgens ancienniteil vaste
regel is.
I