HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 739.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

26 Y
zaken het Kollege, aan welks hoofd hij stond, en
deed tevens eenige voorstellen tot verbetering der orga- in
nisatie van dien raad. ,,
. Genoemde Gouverneur-Generaal, verzocht toen aan I;
Mr. T. zijne denkbeelden in schrift te brengen, belo· i
vende hij de,zaak vervolgens in overweging te zullen
` nemen. Mr. T. diende hierop een lijvig stuk in, waar-
aan hij den naam gaf van >>justitie`rapport". Dit stuk, A
hetwelk Mr. J. London korten tijd voor zijn aftreden _
als Gouverneur-Generaal ontving, werd in handen ge- {
steld van den directeur van justitie, vervolgens kwam j
het eerst bij het hooggereclitshof, daarna bij den pro- T
cureur-generaal, wien het ongeveer een jaar lang
bleef liggen, toen weder bn het hof en eindelnk bij de
directie van justitie. Daar werd het rapp Jrt, dewijl
i de directeur destijds op reis was, behandeld door den
D secretaris, die zich, naar het schijnt, met de denkbeelden
van Mr. T. niet konde vereenigen.
Ook de titel van dat stuk gaf nog al aanstoot, daar
werd namelijk beweerd, dat niemand buiten den direc-
teur van justitie de bevoegdheid had een »justitie rap- »
port" in te dienen van den Gouverneur-Generaal.
In alle gevallelhad Mr. T. weinig voldoening van
zijnen arbeid. Bij geheim besluit toch werd hem te
kennen gegeven, dat de bestaande verwarring en ach- T
, terstand in de afdoening van zaken bij den raad van f
l justitie te Samarang niet te wijten was aan de gebrek- §
l kige organisatie van dien raad, maar aan den president
i van dat kollege Mr. T., die het. noodige beleid miste ,
i om de zaken behoorlijk te regelen, wordende de direc­ V
i teur van justitie wijders uitgenoodigd te gelegener
tijd hem Mr. T. voor een overplaatsing voor te
i dragen.
Mr. T_, die met zijne toenmalige betrekking bijzonder v·
ingenomen was en wien elke overplaatsing dus zeer '
onaangenaam moest zijn, begaf zich na de ontvangst
van dat besluit naar Batavia, waar hij met klem van
I