HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 775.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

24
Een dag of vier later, bij besluit van den ’l2den
- Februari 1879, No. 10, werd Mr. v. L., zonder te zgn
gehoord 1) eervol uit ’s lands dienst ontslagen, met
‘ behoud van recht op pensioen. 2) W
Het heette, dat hij tegenover den procureur-gene- * ·
raal, zijn onmiddeläken chef, eene houding had aange-
nomen, welke het onrnogelük maakte hem in züne
betrekking te handhaven, zünde hü zelfs zoo ver ge-
gaan van op ongepaste wijze bepaaldeläk te weigeren, "
eene hem opgedragen taak te verrichten.
Toch had Mr. v. L. zich niets anders te verwijten
dan dat hh bn eigenhandig en semi ofüciëel schrijven _ "
aan Mr. L. een paar zaken, welke deze hem in strüd
met de bestaande regeling omtrent de verdeeling van
Werkzaamheden, ter afdoening had doen toekomen,
teruggezonden had, onder mededeeling, niet _dat hü
t onwillig was om dat werk te verrichten, maar wel, dat _
hij bn zgn veel werk geen tijd kon vinden om ook
nog extra werk te doen. Van onwil was geen sprake. _·l
Of is een paard (een paardewerk is de arbeid van de i
twee advocatengeneraal en ook die van den procureur- j
generaal) onwillig te noemen, wanneer het staan blüft,
gebogen onder een te zwaren last?
Meer dan tienduizend strafzaken en bovendien vele i
belangrüke cassatie­zaken van allerlel soort, tal van Q
appellen in zaken van misdrijf en overtreding en van è
’1) Rechterlijke ambtenaren worden in Indië erger behandeld dan
spitsboeven. Dezen worden ten minste, voor hen eene veroordeeling ;
. treft, nog gehoord. " (
j 2) VVellicht zal deze of gene meenen, dat dewijl ambtenaren van het ,
‘ openbaar ministerie ook hier te lande niet onafzetbaar zijn, (behalve l
L den procureur-generaal bij den hoogen raad) het gebeurde met Mr. L.
eigenlijk niet te huis behoorde in een betoog over de onafhankelijkheid
van de nederlands indische rechtelijke macht. Ik ben echter van een
ander gevoelen en meen. dat door de omstandigheid, dat een deel der ,
i rechtelijke macht onafzctbaar is, het andere deel dier macht zoozeer in
aanzien en luister wint, dat in een land als het onze bijvoorbeeld de
jy regeering zich wel iou wachten om tegen eenen ambtenaar van het '
i openbaar ministerie eene daad te plegen als de boven vermelde.
{