HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 767.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

l
i
Y 23 v l
naar het heette, niet te lijden -­ zoo hij niet wilde,
dat aan de regeering het voorstel werd gedaan hem
door een ander, meer voortvarend rechterlijk ambtenaar
, te vervangen.
+ Reeds vroeger, dadelük bij zijn weder optreden als
procureur-generaal had Mr. L. gepoogd de beide ad-
j vocaten­generaal en den toenmaligen waarnemend ad-
' voeaat-generaal vrees aan te jagen, door hun monde- 1
ling ontslag uit ’s lands dienst voor te spiegelen,
V indien de achterstand niet ten spoedigste werd bijge­ c~
. · werkt. Die bedreiging 1) hield vol, niettegen-
L staande hij uitdrukkelijk gewezen werd op de gedurige
l en aanmerkelüke vermeerdering der groote massa werk-
zaamheden, vooral wat de militaire zaken betrof.
Op even gezegde beschuldiging nu, waarbn blijkbaar
sleohts_op het aantal en niet op het gewicht _van
_ eenige der 77 behandelde zaken was gelet, verdedigde '
Mr. v. L. zich schriftelijk, terwijl hij eene week later
_•, het bewüs leverde dat die 77 zaken gelijk stonden
i met 120 landraadzaken, welke groote hoeveelheid werk
, hg ook andere gemiddeld in eene week op naar het
oordeel van het hoog gerechtshof allezins voldoende
wijze afdeed.
t j Ongeveer een half jaar later, in Februari ’l879,0nt-
i ving Mr. v. L. op zekeren dag van Mr. L. stukken
in een paar zaken, welke niet begrepen waren onder
de door den laatste van zijnen goorganger overgenomen
* verdeeling der werkzaamheden van de beide advocaten-
jj generaal en welke dus door hem, Mr. L. zelven, be-
l handeld hadden moeten worden. Mr. v. L zond
daarop die stukken terug, onder sehriftelüke mededee­ _
i ling, dat hij, overladen met werk als hij was, geene
· kans zag om ook nog extra werk te verrichten.-
i• -­-~­-' .
1) Uit eigen beweging, zonder pressie van boven, zou Mr. L. tegen-
over mannen van dezelfde wetenscliappelijke ontwikkeling als hij, na-
tuurlijk niet gehandeld hebben als een schoolmeester, die niet onwillige
knapen te doen heeft. _