HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 735.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

_ 22 Y
` raden_ gelijk meermalen geschiedt, veel tijd verliest met
heen en weer reizen en dat er alzoo slechts bij wijze
van uitzondering een rechterlük ambtenaar wordt ge-
. vonden, die in staat is als landraadsvoorzitter minstens l
. . . .. O
vierhonderd zaken 1n den loop van een jaar behoorlqyk
>>af te doen" 1) dat alles schijnt de regeering niet te
hebben overwogen. Evenmin schünt zij er aan te heb- . _
ben gedacht, dat ieder rechterlijk ambtenaar bij de aan-
vaarding zijner betrekking den eed moet aileggen, dat _
hij zijnen post »met eerliylcheicl en mmwgezetheicZ" zal
waarnemen en zich in de uitoefening zgner bediening
zal gedragen »z0o0ls brave en eerlijke regterlijke unable-
maren betaamt".
Doch hoe dit zijn moge, de Indische regeering heeft
j ten aanzien der rechtsgeleerde landraadsvoorzitters uit-
. drukkelijk verklaard, dat zeer veel en dus goedkoop p
werk van hen eischt. Dien eisch stelt natuurlijk ook ·
aan de overige rechterlijke ambtenaren. En nu wane i
men niet, dat de regeering, wanneer het er op aankomt -D·
dien eisch te doen gelden, zich laat weerhouden door
overwegingen, ontleend aan de leer, dat de rechterlijke ’
macht onafhankelijk moet zijn. De ondervinding heeft
het tegendeel bewezen.
L l
In de maand Juli 1878 ontving de advocaat-generaal
het hooggerechthof van Nederlandsch Indië Mr. v.
L. van den toenmaligen procureubgeneraal dat hof ,
i Mr. L. een schrüven, waarbij hem te kennen gegeven i
werd, dat hij, aangezien hij in den afgeloopen week
l slechts 77 zaken had afgedaan, er dit aantal met het
'oog op den toen bestaanden achterstond veel te gering
I was, in den vervolge wat meer werk had te praesteeren l
J »- de deugdelükheid van het werk behoefde daardoor,
I Z'
, 1) In landstreken waar zeer vele belangrijke en dus tijdroovende
zaken voorkomen, is dit zelfs voor iemand, die buitengewoon vlug
i werkt, eene onmogelijkheid.