HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 748.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

1 jg
tv 21 I
Die zorg voor ’s lands kas heeft echter ook rechtstreeks
geleid tot aanranding van het beginsel, dat de rechter-
lijke macht onafhankelijk moet zijn.
i
i Reeds vier maanden ongeveer, nadat de tegenwoor­ V
dige Gouverneur­Generaal was opgetreden, werd bepaald j
_ >>dat als regel kan worden aangenomen, dat bij land-
raden onder het presidium van denzelfden rechtskun­
digen voorzitter, jaarlijks minstens vier honderd straf-
en burgerlijke zaken kunnen worden afgedaan". 1)
De duidelijke strekking dezer bepaling was, dat de
rechtsgeleerde voorzitters van landraden voor het aan
l hen ten koste gelegde geld toch vooral eene groote
* quantiteit werk moesten leveren. Van de qualiteit was
. geen sprake.
‘ De Indische regeering ging zoodoende het recht bij I
i de el verkoopen, - voor zeer lagen prijs, dat spreekt
· van zelf -­ zonder er zich om te bekreunen of de i
,; koopers met de geleverde stof tevreden zouden zijn.
En de rechterlijke ambtenaren, die de regeering klaar-
,. i blijkelijk besehoude als arbeiders van het minste alooi,
I mochten zich gelukkig rekenen hunne onbeduidendheid
j eenigzins te kunnen doen vergeven door het leveren van
‘ zeer veel,dus van goedkoop werk.
f Dat een landraadsvoorzitter zelf al het werk moet
doen, daar de lnlandsche leden enkel de terechtzittingen
." bijwonen, dat hij dus de zittingen moet presideeren, de
i processen-verbaal dier zittingen moet nalezen en verbe-
teren en de vonnissen opmaken, 2) terwijl hij bovendien,
l wanneer hij aan het hoofd staat van twee of drie land-
I ___._._..
E ’l) Zie de aanteekening op het besluit van den 4en Augustus 1¥<75
V · no. 19.. Eerst ongeveer drie jaren later had men den moed die aan-
1 I teekeningen te publieecren. Dit geschiedde in no 306*% van het bijblad
Y op het Indische Staatsblad vm I87H.
2) Volgens art 312 inl. regl. moet, wanneer er meerdere beklaagden
in dezelfde strafzaak betrokken zijn, tegen elk hunner een afzonderlijk
vonnis worden opgemaakt.
¤