HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 750.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

l . l
I
i /1.9
dat hem daarna was gelast die sommatie mondeling uit t
te brengen. ’l) Z
I Dat deze stap van den assistent­resistent ook niet het
_ ll door dezen gewensehte gevolg had, spreekt wel van
zelf. ‘
Met de behandeling der zaken zou derhalve als toen
il een aanvang worden gemaakt. Doch daar werd plot-
t seling de hoofddjaksa zoo ernstig ongesteld, dat on- t
» dersteund moest worden, om de zaal te kunnen verlaten. 2)
Een der adjunetdjaksas moest dus de funetiën van á
l het openbaar ministerie vervullen, maar nu bleek het, §
dat die inlandsche ambtenaren, die niet lang te voren
‘ nog gezien waren in het gebouw, waar zitting gehouden t
werd, plotseling (zeker toevallig) daar den heer v. S. f
‘ waren uitgezonden, terwijl niemand weet te zeggen waar-
heen.
De president van den landraad zich alzoo de gelegen- t
‘ heid benomen ziende om zitting te houden, liet de be-
. klaagde en getuigen binnen roepen en deelde hun mede, t
dat den volgenden morgen ten 8 ure zonder nadere
r _ oproeping moesten verschijnen, zullende alsdan de zaken,
wier behandeling dien dag niet konde plaats hebben,
worden bereeht.
En daarmede was de zaak ait.
‘ Wel deed Mr. de H. een uitvoerig verslag van het
gebeurde aan den directeur van justitie toekomen, in
c` de meening, dat de heer v. S. voor de wijze, waarop
1) Het zal wel overbodig zijn op te merken, dat de assistent­resi-
j dent voor de politie (evenals de resident) ten eenenmale onbevoegd
I is bevelen te geven aan ’s landsraads-deux·waarder.
j 2) Of de ziekte van den hoolddjaksa werkelijk van zoo ernstigen t
1 aard was, is niet gebleken. Zeker is het, dat hij en degenen, die met
hem in hetzelfde geval verkeerden, voor een moeielijk alternatief ge-
plaatst waren. Zij moesten toch of den heer v. S. ongehoorzaam zijn
of weigeren met hunnen president zitting te nemen. Eene plotseling
opgekomen ongesteldheid was zeker wel een geschikt middel om aan
” die moeielijkheid te ontkomen.
l