HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 761.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

i l
18
regent van Samarang schriftelijk op de aan hem onder-
geschikte inlandsche hoofden, leden van den landraad, W
te verbieden met Mr. d. H. zitting te nemen, terwijl ,
aan de chineesche officieren (adviseurs) een gelijk ver- -
‘ bod werd gedaan. Zoodoende had de zaak eene groote
mate van ruchtbaarheid verkregen, gelijk bleek uit de
omstandigheid, dat zeer vele inlanders, chineezen en ook ïê
eenige europeanen zich in de nabijheid der gerechtszaal r
hadden vereenigd, toen eindelijk de dag en het uur F
waren aangebroken, waarop de eerste der twee opium-
zaken zou worden behandeld. Het publiek wachtte l
klaarblijkelijk in groote spanning op de dingen welke
komen zouden. ‘
Mr. d. H. de hoofddjaksa, hoofdpanghoeloe (mohame­
daansche priester) chinesche adviseur en inlandsche i
leden namen daarna op hunne gewone zetels plaats.
De eerste wilde toen de terechtzitting openen, doch
op dat oogenblik trad de secretaris der residentie de H
zaal binnen en gelastte namens den ,,waarnemenden ~
j resident" den president van den landraad de zaal te
l verlaten daar de heer v. S. zelf den landraad zou presi­ - .
deeren. Mr. d. H antwoordde hierop, dat hij niet
» voornemens was aan dien last gevolg te geven, waarna
, de secretaris zich verwijderde, ten einde van den
F uitslag zijner zending aan zijnen lastgever verslag te K
doen.
Eenige oogenblikken later bemerkte de president eens- d`
klaps dat de deurwaarder, aan wien hij iets te bevelen
had, was verdwenen. Na een poos wachtens kwam die
beambte weder binnen en zeide op last van den »waar­
nemenden resident" Mr d. H. te sommeren om onver­ ‘
verwijld de gerechtszaal te ontruimen. Half stamelende j
zoodoende moeielijk verstaanbaar, en tamelijk verward 5
deelde hij toen mede, dat de assistent-resident hem in
zijn bureau had laten komen en hem daar een sommatie
had gedicteerd, welke hij, deurwaarder, echter, zenuw-
achtig als hij was, onmogelijk had kunnen schrijven en li
e r
l
Y