HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 716.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

i 15 · [
T F
l van hen hangt het voor een groot deel af of de staat
l van ’s lands finantiën al dan niet gunstig is. Een l
j corps ambtenaren, dat tot zulke dingen in staat is,
§ dient wel in eere te worden gehouden, vooral in tijden,
waarin het wachtwoord in de indische politiek »be­ l
,; zuiniging" heet.
j Onder die omstandigheden spreekt het wel van zelf,
l dat de besturende ambtenaren en allen, die tot hun
‘ corps behooren, een onbegrensd vertrouwen hebben in
de inschikkelükheid der hooge indische regeering, zoo
j vaak zn in conflict komen met dc rechterlijke macht,
dat vijfde rad aan den wagen (zoo niet erger) in de
. oogen van een despotisch, tiraniek bestuur. En de
" regeering beschaamt hen in dat vertrouwen niet.

Tot hoever die alzoo bijna onschendbare ambtenaren
straifeloos kunnen gaan, moge blüken uit het volgende
D feit.
à Bij besluit van den 5en November 1876, no. lö,
werd aan den voorzitter van den landraad te Samarang,
·’ T nu wijlen Mr, de H., wegens ziekte een tweejarig
i verlof naar Europa verleend.
i Niettegenstaande dat verlof bleef die voorzitter zijne
E functien waarnemen, gelijk zeer dikwijls geschiedt 1),
l in afwachting van het oogenblik, dat zgn opvolger
à zou zün aangekomen en bepaalde hu onder anderen,
ll overeenkomstig art. 337, inl. regl., de dagen, waarop
. verschillende overtredingen door den landraad behan-
I deld zouden worden.
j' De toenmalige assistent-resident voor de politie
v. S., die destijds bij afwezigheid van den resident
j _ ook diens functien waarnam, en die twee der bedoelde
i zaken ­ beide overtredingen van het opiumpaoht­
ä 1) ln casu gesohiedrle dat zelfs in overleg met den directeur van
j justitie.