HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 766.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

14 v
l
overplaatsing in Indië verbonden, vooral voor hem, l
die gehuwd is als eene vrij zware geldstraf. l
Hem, die met Indische toestanden niet geheel en
, al bekend is, moet wel onbegrüpelijk voorkomen dat ­
l feiten zooals de hierboven medegedeelde, in eene van
i het vrüzinnige Nederland afhankeläke bezitting ii
kunnen plaats vinden. Eenige verklaring is dus
zeker niet onnoodig. ,
Bü Koninklük besluit van den 5en Maart 1869
no. 3 werd als beginsel vastgesteld, dat de ambte-
naren van het gewestelijk bestuur in Nederlandsch i
Indië op gelüdelijke wijze zouden ontheven worden
, van het voorzitterschap der inlandsche rechtbanken.
. Dat besluit viel volstrekt niet in den smaak van ,.
, het meeremdecl der besturende ambtenaren, die door
T de scheiding der rechterlijke en administratieve macht
zich een deel zagen ontnemen van den invloed en van
Y het ontzag, waarop zij zoo büzonder naüverig zgn, D
i terwijl het hun bovendien ver van aangenaam was t
‘ in den rechtsgeleerden landraads­voorzitter eene soort
van dwarskijker naast zich te hebben, b§ wien de » Y
inlander bescherming zou kunnen zoeken tegen onrecht j
en willekeur. Gaarne zeker zouden zg dan ook den l
bij koninklijk besluit in het leven geroepen toestand
openlijk hebben bestreden, maar dat was natuurlük 1
onmogelük. Wel echter konden zij zich het genoegen à
gunnen om op de nieuwe rechtsgeleerde landraads- l
presidenten hun wrevel over den nieuwen toestand
te verhalen. `
Zij begrepen dit veilig te kunnen doen en terecht. «
De besturende ambtenaren toch zijn degenen, die er ij
voor zorgen dat de noodige baten in ’slan<ls kas
vloeien. Door hun beleid (zooals het heet) wordt de i
koffieproductie vaak eenige duizende pikols boven het
gewone quantum opgevoerd, door hun overleg gebeurt
het, dat de opiumpacht eensklaps duizende guldens I
meer opbrengt, dan vroeger ooit het geval was, kortom