HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 753.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

u
12 ’
Mr. I. sprak hierop met den assitent-resident voor
de politie, deelde hem mede hoe de resident nog kort
j geleden had erkend niet te kunnen beschikken over
i ’s landsraads­griffier of adjunct-griffier en verzocht hem i
j eindelijk wel de noodige maatregelen te willen nemen Q
. opdat in plaats van aan 's landsraads-griffier, aan een Y
j ander ambtenaar werd opgedragen ter terechtzitting j
i van het orngaand gerecht als griffier te fungeeren. De j
assistent-resident beloofde dit te zullen doen.
Hierna verliepen eenige dagen, zonder dat iets na-
ders van de zaak Werd gehoord totdat de president
l van den landraad, een dag of vier voordat het om- G
gaand gerecht zitting zoude houden, vernam, dat de Ik
ï resident, die intusschen ter hoofdplaats was terugge-
keerd, onwillig was, aan zijn verzoek te voldoen.
Onmiddelük schreef hg toen aan den resident, wien
hij mededeelde dat de griffier door ambtsbezigheden
ij verhinderd was aan de hem gedane opdracht gevolg *.
l te geven, Waarop eene correspondentie tusschen beide g
autoriteiten volgde, welke van de züde des residents
eindigde met de verklaring, dat hg den griffier aan- P
i sprakelük stelde voor de gevolgen züner dienstvvei·· l
gering, en van de zijde van den landraads-president j
`met de mededeeling, dat die zoogenaamde dienstwei- i
gering aan hem en niet aan zänen griffier te vvüten j
' was.
Eene week of wat later, bn besluit van den 23en f
September 1878 no. ’l8, werd de landraads­president
Mr. I. zonder Ze gehoord als zoodanig overgeplaatst
naar het, wegens znne gezondheid algemeen gevreesde j
Semarang. 1)
Die straf Werd hem opgelegd, omdat hh het pres-
tige van den resident B. zou hebben benadeeld.
1) lle resident was, zooals later bleek, onwillig gebleven om een Q
ander, onder zijne bevelen staanden ambtenaar tot tijdelijk waarne-
mend grilliex bij de rechtbank van omvzing te benoemen, dan wel
eenige andere maatregel van voorziening te treilen.
g