HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 753.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

, ` 11
gi
zünde hierbij toch enkel sprake van aan den residenten
ondergeschikte ambtenaren en niet van ambtenaren,
over wie zij niet kunnen beschikken, zooals griffiers ,
j en adjunct­griffiers van landraden, welke, even als die
v te Soerabaia, door eenen rechtsgeleerde worden gepre- j
1 sideerd.
j De resident gaf toen toe, dat deze zienswijze allezins
juist was.
{ Een paar maanden later hoorde Mr I. van den in-
tusschen benoemden griffier van den landraad, dat deze
2 door den assistent­resident voor de politie, bij afwezen
Q van den resident, was benoemd tot tijdelük waar-
jj nemend griffier ter terechtzitting van het omgaand
gerecht, welke een paar dagen voor het begin der ‘
mohamedaansche vastenmaand zou worden gehouden.
Daar gedurende die maand door inlandsche recht-
banken geene zitting kan worden gehouden en derhalve
‘ vóór dien tijd door den voorzitter van den landraad
g te Soerabaia in het belang der justiciabelen (vooral
j van de preventief gevangenenen) zoovele zaken werden
P ` afgedaan als maar eenigzins mogelük was, was het
voor den griffier eene onmogeläkheid gevolg te geven
j aan die opdracht; welke het opmaken der processen-
ij verbaal van de zitting van het omgaand gerecht in
zich sloot en hem dus gedurende meerdere dagen aan
j zgn eigenlijk werk zou hebben onttrokken. De i
griffier vroeg hierop aan den president of hij voor die
benoeming konde bedanken, waarop deze een bevesti-
gend antwoord gaf en zeide de zaak wel in orde te
zullen brengen. l)
1) De regel is, dat de griffier van landraden zoogenaamdc inlandsehe
kinderen zijn, die, ook al ten gevolge hunner gebrekkige kennis van
Q de hollandsche taal, niet in staat zijn om eenigzins ingewikkelde zaken j
schriftelijk of mondeling behoorlijk te behandelen.
Op dien regel maakte de griflier van den landraad te Soerabaia geene
uitzondering.