HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 765.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

IO •
Niet lang daarna viel een ander feit, geheel van
denzelfden aard en stichting, voor.
In het begin van 1878 vernam de toenmalige pre-
i sident van den landraad te Soerabaia. Mr. I., op ze- l
keren dag van den adjunot­griffier van dat college, Q
i dat deze door den resident B. was benoemd om den l
i volgenden dag ter terechtzitting van het omgaand
l gerecht als tüdelnk waarnemend griffier te fungeeren V
en dat een door hen schriftelijk gedaan verzoek om {
intrekking dier benoeming eenvoudig onbeantwoord
was gelaten. Ten gevolge dezer mededeeling van den ’
l adjunct­griffier, die destüds bü ontstentenis van den F
griffier, met werk was overladen en dus onmogelijk v,
met nog andere werkzaamheden kon worden belast,
verzocht Mr. I. bij particulier briefje aan den resedent
die benoeming in te trekken. ontving echter een
weigerend antwoord en verzocht daarop, ter vermäding
van onaangenaamheden, aan den omgaanden rechter, ,
dat deze zünen griffier, die te Grissee zich bevond, g
ä per telegram mocht ontbieden, aan welk verzoek ge-
redelük werd voldaan. P j
gi De adjunct­griffier behoefde alzoo aan de hem ge-
dane opdracht geen gevolg te geven.
Eenige weken later sprak Mr. I. den resident over ‘i
jj gemelde benoemingen, zette uiteen, dat deze in strnd
was met den geest van art. 103 al. 2 ind. recht. org. l),
staande betrekkingen van f 800, (ziinde die van officier van justitie en
die van voorzitter van den landraad); terwijl hij eenige maanden later
ingevolge een vroeger door hem gedaan verzoek, in een gelijkstandige
betrekking, nainelijk in die van advocaat-generaal bij het hooggerechts `
hof, naar Batavia werd overgeplaatst.
1) Deze wettelijke bepaling luidt: >>lngeval van afwtzigheid, belet of ·
ontstentenis van den griffier wordt, op schriftelijk verzoek van den
I omgaanden rechter, door den resident, ter plaatse waar de rechtbank
van omgang moet gehouden worden, cen ander ambtenaar met de ' Q
tijdelijke waarneming dier betrekking belast." A ·
Dat hier onder >>lll1'll)lLCIlïl&1"7 enkel aan den resident ondergeschikte
anibtenaren zijn bedoeld spreekt wel van zelf; zoo is dat wettelijk
voo1st·l1ril't. ook steeds opgevat. Zie Lijblad Stbl. If, no. 395.