HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 745.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

lil t
i
t
ï 3
aan de hoer R(’(i1lCi(‘lll° van gemeld tijdschrift zich heeft
schuldig genmakt., in het breede aangewezen heeft,) met
deze regelen geëindigd:
'_ «Het artikel zelf is van uwe hand; ik larl ualthans om
my het tegendeel te betvgzen, maar ik vraag u nog eens:
van wien hebt de bouwstoffen? iVaarschijnlgk mag ik op
deze vraag hetzelfde antwoord te gemoet zien, 't welk ge
steeds gereed hebt, wanneer men zt over uw gedrag interpel-
l leert en zult gg mg ook toeroepen : « um iunscunnm van-
mnnr nu mnnov TE ANTWOORDEN;"” maar dan moet ik u
zeggen, dat ik mg met zulk een gezegde niet laat akehepen
ge en wil ik u vooraf verzekeren, dat ik hem, die u die mede-
lt deelingen leverde, wie hg dan ook zg, houd voor een GE-
mnnn en VERACHTELIJK mensch en dat ik mg in uwe plaats
geschandvlekt zoude rekenen, door van zulke personen mgne
Q vertrouwelingen te maken en met hen te keulen.
g «Dan wat hier ook van zg, indien gij het voortdurend
bestaan van uw tgdschrift niet geheel in de waagschaal wilt
stellen, sehrgf dan zulke Locmnmnn niet meer. Nu reeds
maakt gg u belagchelijk door de hevigheid, waarmede gg in
, Y hetzelve tegen de publicatie van 5 Mei 1844 te velde trekt,
g waarbg het achterhouden, openbaar maken en kopgelgk over-
nemen van ofhcieele stukken, gezegd wordt daar te stellen,
E omvnnnntntuo vm ’sr,Anus Etcunnoxu OF Mtsnnum vm vnu-
i mouwen, omdat een iegelgk gist, waarom gg die publicatie ·L
ï zoo zeer met uwen haat vervolgt, terwgl gg nog dagelgks t
tot ontvreemding van officieele stukken aanleiding geeft en W r
_ men maar al te zeer kan bespeuren, dat het door u gestrooide
V zaad rgke vruchten oplevert. Nu reeds haalt het publiek de
schouders op wanneer het u hoort uitvaren tegen de dis- ‘
cretionnaire magt van den Goaverneur­Generactl, om in ‘ A
zekere bepaalde gevallen een, voor de rust van Indië, ge- Ii
i
in 1
zi
l