HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 711.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

/4"'i 5
i
l
Z l
Genocmd tijdschrift moge uit rcprésaille of gckrcnktc j
eigenticfde geboren zijn, toen hij in Mei 1848 zich op
eene onbedachtzame wijze, in strijd met zijne ambtsbe­
diening, aan het hoofd der algemeen bekende politieke l,
demonstratie te Batavia heeft gesteld, en eene uitzetting ll
` zijns persoons uit Indië ontsnapte, dit neemt niet weg dat
vele daarin opgenomen artikelen, van belangelooze en
achtingswaardige personen afkomstig, medegewerkt heb- ll
ben tot intrekking of wijziging van drukkende bepalingen
voor den Javaan, verbeteringen in het onderwijs en een
ruimer uitzigt voor de welvaart van Java en deszelfs onder-
hoorige eilanden te openen.
Dat velen, die er openlijk vooruitkomen, en houder-
den, die zich liefst niet uiten, ofschoon zij hetzelfde be- li
ginsel: het behoud van Java, waarvoor ik hier te velde
trek, aankleven, met de wijze van schrijven en zien van 4
den heer van Hoëvntt. zich niet vereenigen, dit heeft zijne »
natuurlijke oorzaak. Ze is deze: eensdeels, omdat ver-
scheidene zijner schrifturen of zoogenaamde voorstellen l
van verbeteringen, hcrsensohimmige of uit de lucht ge-
grepen denkbeelden zijn; en anderdeels, omdat in som- P j'
mige zijner donnees, van ingezetenen van Java (zoo het
heeten moet), afkomstig, persoonlijke wraak en soms ook
onwaarheid doorstraalt.
Van de vele zijner eigene artikelen, die ik ter beves·
tiging hier van, als getuigen zou kunnen aanhalen, wil ik
mij slechts vergenoegen, met dat getiteld ivermoorde on- j
nooselheijt!" (Maand April 1852 bl. 304--305 Varia) op
den voorgrond te stellen. De heer M'. R. A. Enxtxouï, ‘l
lid in den raad van Justitie te Batavia, heeft zijn ant-
woord, voorkomende in de N. R. C. van den 31 Augus-
tus jl. N°. 240, (nadat Z. E. de grove onwaarheid, waar-