HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 572.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

a nw wv ‘e`"2r‘o"e#”*"‘”" e ""‘ii te t WW `` t " `'’>
l
_.-_______,,;,,G,,.._..---
ll
li -
ä Dat er in de laatste drie jaren veel gesproken, veel
, geschreven en een helderder licht over onze O. I. bezit-
j tingen verspreid is, welk een en ander, niet alleen in de
’ zaal der Vertegenwoordigers van Nederland, maar ook bij
de Natie zelve weêrklank gevonden heeft, zal vermeen ik
‘geen betoog behoeven.
? < Onder de schrijvers, die zich door eenen onvermoeiden
ijver, in het belang onzer Overzeesche aangelegenheden,
hebben gekenmerkt, is het niet te ontkennen dat de heer
Eg W. R. vm Hoëvem., voormalig predikant der Hervormde
gemeente te Batavia, zich als een hardnekkig kampvechter,
van eenen zonderlingen aard, onderscl1eiden heeft. j
i Door de onderneming van zijn «Tüdsch1·ift voor Neder- j
landsch Indië" hier te lande, heeft hij schrandere pennen,
j die vroeger door omstandigheden geboeid waren, uitge- jj
4 lokt en in de gelegenheid gesteld om waarheden, nu en i
i dan op eene bescheidene en gepaste wijze, openbaar te
p maken.
l l
j
Q
f:
Q jl