HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 719.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

i
i tt)
j telen (MATTH. 28, vers 19“.) van toepassing zijn, maar
geenszins, ik herhaal het op den Javaan, die door onze
eigene schuld het Christendom veracht en verre van zich
werpt. In die gewesten van den lndisehen Archipel, waar
het getal Heidenen door den heer Baron i‘i1nLv11.L vnn
Cimnnnn op p. m. 3,000,000 zielen wordtgeschatznllen
de zendelingen hunne handen vol en meer dan 50 jaren
j noodig hebben, eer zij dezelve op de hoogte hebben ge­
bragt van den Javaan, die toch aan het bestuur eener
Almagt gelooft.
t Als bewijs van de vorderingen, die de zendelingen
van het Rhijnsche genootschap, in het Banjermassingsche
j werkzaam, gemaakt hebben, moge strekken, hetgeen de
Gouverneur van Borneo en onderhoorighedon in April 1849,
l daarover gezegd heeft, als: ide thans verkregen resultaten
i der Bhünsche zending zijn, bij de heerschende gewoonten
i en zeden der Dayaks, voordeelig en beloven voorde toe­­
komst een werkelijk nut, daar er meer gedoeld wordt
op de opvoeding, dan op het maken van een groot. getal
proselieten. " De pogingen der Amerikaansehe zendelingen
"; tot bekeering of beschaving van den inboorling van West-
" Borneo schijnen geheel vruchteloos te zijn.
Ik beken dat ik verder heb uitgeweid , dan ik mij voor- .
gesteld had , maar een onderwerp als de uitbreiding des
Christendoms op Jawa, dat mij zoo na aan het hart ligt,
heeft mij onopgemerkt, de grenzen, die ik mij afgebakend
had, doen overschrijden. Laat ik thans hier mede eindigen,
j en in een volgend boekje trachten de onuitvoerbaarheid
eener «Emrmcipntie” der slaven op Java, hoe wenschelijk
li die ook als philantroop moge beschouwd worden, te vt-·r­
dnidelijken, de nadeelige gevolgen èn voor de slaven Een
voor de eigenaren te schetsen, en de hinderpalen, die

Y.