HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 690.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

l l
l
I 18 ,
A kunnen worden beschouwd, als vallende in de termen
van willekeurige beschikkingen over der inlanders per-
sonen, en als zoodanig vatbaar om, naar aanleiding van
art. 112 van het regerings­reglement., strengelijk te worden
gestraI`t.»
De komst van eenen Gouverneur in eene Residentie is
l altijd eene plaag voor de bevolking geweest, door de
l overdreven eerbewüzen, die van dezelve gevergd werden;
{ doeh kwam hij zonder praal, met het doel om misbruiken
J af te schaffen , den toestand der inwoners te verbeteren, `
, hunnen druk te verligten, ja, dan zouden zij weldra die
komst zegenen en zonder tegenzin den Landvoogd telkens
_ toejuichen en hem met geestdrift groeten. Maar zoo lang L
:_ deze oude gewoonten, om op die wüze over Java te reizen,
jt blüven bestaan , zoo lang zullen die eerbevvijzingen niets i
anders dan «b0nne mine ci mattvais jean in zich be~
vatten. J
Wil nu de propaganda tot voortplanting des Christen-
doms, in weerwil van zoo vele slagtolïers, die in het l
uitoefenen hunner zending ter sluik vermoord zijn , waar- 3
mede wij niet altijd bekend gemaakt worden,alsmede de ";
hardnekkige vervolgingen, die zulke bekeerden door ge- §
1 heiine genootschappen te Singapore en elders steeds onder»
vinden en zoo vele meer onbekende hinderpalen , zich in .4
het belang van het menschdom, verdienstelijk maken,
welaan, dat alsdan niet het oog op Java, maar op
die gewesten in de Overzeesche Nederlandsche bezittingen
vestige, waar het paganismus nog algemeen bestaat,
’ waar dus God noch zijn gebod is bekend, en zoo vele
V millioenen menschelijke wezens van godsdienstig onderwijs ll
A zijn verstoken. Laat zij derwaarts hare zendelingen zendem
V Op zulke volken kan het gebod van JEZUS tot züne Apes-
X 4
. ‘‘..