HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 724.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

l
i 17
zorgt dat zulke misbruiken worden tegen gegaan.
J Dat vooral de publicatie van den 6 November 1834 ,
i het besluit dato 25 April 1835 N°. 1 en de resolutie
dato 23 Februarij 1836 N°. 1 (Staatsbladen 52, 22 en
' 15) in rade door den heer J. C. Braun, alstoen Gouver~
neur Generaal ad interim, genomen; met strengheid
, nageleefd worden.
Wat de eerste betreft, daar zün bepalingen vastgesteld
ig ctegen het onwettig vorderen van leveranciën en diensten
van den inlander, met bepaling , dat alle overtredingen
te dien aanzien door ambtenaren begaan of toegelaten, ·
zullen worden gestraft als misbruiken van gezag, onver-
_ minderd de strenge toepassing van art. 102 van het
5 regerings­reglement, in alle gevallen, waar de afwijking
i ten gevolge of ten oogmerk heeft gehad, een aanschaf-
fing van benoodigdheden tegen onevenredige prijzen, en
X tot het verkrijgen van onwettige voordeelen, in of door
` den invloed van het ambt.»
Het tweede bevat, beperkingen ten aanzien avan de ver-
l pliglingen der inlandsche bevolking bij gelegenheid der
reizen van het hoofd des bestuurders over Java, daarbij
f in overweging nemende, dat bij die gelegenheid zoowel
als bij het reizen van ambtenaren van aanzien, gewoonlijk
i veel nuttelooze arbeid aan de inlandsehe bevolking opge-
Q legd, en zelfs tot het daarstellen van versieringen,
geldelijke opofferingen van dezelfde gevergd worden;
zijnde de plaatselijke autoriteiten verantwoordelijk gesteld
voor de nakoming van de gegeven v0orschriften.•
En de derde bepalingen op de tregeling der heeren-
diensten bij de inlandsche bevolking, zijnde daarbij onder .4
anderen woordelijk gezegd: dat afwijkingen van de ge-
geven bevelen, naar gelang der omstandigheden zullen
l