HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 720.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

y lwiwwwwwgw iiii Vi J JL > J ` L ik J ryfi Li 1 M
l
i ’ä
l
t
e
l 16 e
i misschien laten voorlichter: door personen die in dezelfde
eathegorie vallen als zy, of die onbedaidentle betrekkingen l
in Indië hebben vervuld of wel meer gewigtige op eene l
welligt ligtzinnige wüze hebben waargenomen. ” dunkt
j de heer BAUD had er nog kunnen bijvoegen: of van ‘
zulke, wier haan in Indië geen koning kunnende kraaijen,
E ontsnapt aan eene vervolging of uitzetting , ontevreden naar A
l i het Moederland zijn gerepatrieerd.
j lk heb hierover reeds veel geschreven en door voor- ,j
l beelden, welke op waarheid rusten, aangewezen, hoe i
weinig geloof en waarde men aan zulke geschriften kan
hechten; en, wat de uitbreiding des Christendoms op Java
betreft, welke uadeelige en onherstelbare gevolgen eene j
dergelijke bekeering, voor alsnog, zoude veroorzaken.
l lk zou er nog veel over kunnen zeggen om de onuitvoer­ ,
baarheid van zulke uit de lucht gegrepen plannen te ver- W
duidelijken, doch genoeg hierover. Laat ons trachten in `
j achting bij den Javaan te rijzen, door hem wel te be- "
i, handelen, zijnen zuur verdienden arbeid naar behooren
j en evenredigheid te doen betalen, de lasten, waaronder ,
, hij veelal gebukt gaat niet te verzwaren, namelük door
eerbewijzingen voor over Java reizende hooggeplaatste ‘
l personaadjes, quasi voor dienst, met familie en stoet;
i waardoor behalve ’slands penningen, die van particuliere
E ingezetenen, inlandsche hoofden en afdalender wijze, die jl
van de mindere klassen, soms ten offer gebragt en zoo
roekeloos verspild worden. Ook geene eerediensten van de
bevolking verlangen, die in het bespottelijke loopen en
die eene der grootste rampen van den Javaan zijn. En
voegen wij hier nog bij, dat het indisch·bestuur (indien
de heer L. VITALIS op bl. 40-42, van zijne Beschou-
wingen over het kultuurstelsel op Java waarheid zegt),
l .
2.