HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 729.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

j F
l
13
j Dus laten wij de Javanen in het geloof, waarin zij
geboren en opgevoed zün voortleven en wil men wezenlijk
tot beschaving of zedelijke verbetering van den Javaan Z
medewerken, men volbarde in den weg, dien de Regering
reeds ingeslagen is, om namelijk voor het opkomend ge- ,
slacht scholen van eenen administratieven aard, waar zij
in hunne moedertaal worden onderwezen, in alle residen-
tien tot stand te brengen.
, Een centraal bestuur over de Mahomedaansche eeredienst
- in Nederlcmdsch Indië tot stand brengen, aangezien tot
.1849 slechts in het Bantamsche, geestelüken voor het
uitoefenen van het leeraarsambt van wege de Regering
bezoldigd waren; en wat de eerediensten van niet Maho-
medaansche volken als de Israëlietische, de Chinesche enz. l
L betreffen, deze zijn geheel aan zich zelven, behalve het -
algemeen toezigt der politie, overgelaten. · ,
i Zulke inrigtingen kunnen niet anders dan de beschaving «
der Javaansche jeugd bevorderen; en acht men zulk eene
§ opleiding niet voldoende, dan brenge uien tot stand, dat
i wat zeker hoogleeraar wen zonderling tlenlrbccld noemde"
, r, zonder hetgeen er tegen pleitte aan te wijzen. lk bedoel
i het advies van wülen den bekwamen Resident VALK in
Q 1d31 op uitnoodiging van de Regering over het godsdienstig
; en lager onderwijs gegeven, namelijk, dat men het op- j
T komend geslacht onder toezigt van hetGouvernementdoor
knappe en kundige mannen in de zedekundige lessen van den
Islam, die het meest met het Evangelie overeenstemmen,
onderrigt geve. Zoo doende zal niet alleen tot beschaving
medegewerkt worden, maar de Javaan zal ongemerkt tot i
nuttige vergelijkingen van den Koran en de Openbaring ii
van Cnaxsïns gebragt worden , en beter dan daartoe ge-
dwongen het nut des Christendoms leeren inzien. Maar
a
ii
/
1.
l
j,
(