HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 702.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB


12
zullen zijn, om den Javaan tot het omhelzen van het
Clnistendom over te halen. Daarom herhaal ik de woorden ,
die onbesehroomd door een aolitingswaardig lid der '1`weede
Kamer zijn uitgesproken en hierop nederkomen: «alvorens
i pogingen aan te wenden tot bekeering der Javanen hehooren
wg ons zelven te bekeeren. Wanneer de Javanen in elken Euro·
peaan op Java een waardig belgder van het Christendom
zullen zien, zuiver van zeden, en al de pligten, den Christen
opgelegd, getrouwelgk vervuilende, dan zal er hoop zgn, ,
dat tot de overtuiging zullen komen, dat de bekeering, ‘
niet langer kunnen afwgzen/’
De heer vm Hoëvnm. moge van gevoelen zijn «dat die
zou zgn een uitstellen van de zaak tot den 30 Februari;
AD KALENDAS GnAEcAs:" ik voor mij geloof, dat het beter g
is, het plan eener Evangelisatie op Java vooreerst te laten j
varen, dan Christenen te maken, die door onze slechte
voorbeelden slechts schijnbare belijders van de Christelijke ·
, leer en in het hart nog een soortje slechter dan het
gros der Nederlanders op Java, zouden zijn.
E Wil men nog een sterker bewijs wat eene bekeering zoo» C
als het tot heden is jgeweest, oplevert, men zie het ver- ag ij
je slag, hetwelk in 1849 bij het bestuur van het Nederlandsche l
J Zendeling­Genootschap ingekomen is. Daar zal men lezen: i
«N0g altyd bestaat het Christendom harer leden meer in l
den naam dan in de daad, en behooren deze tot het onbe­ T
schaafdste, minst onderwezene gedeelte der bevolking, terwgl
hunne onverschilligheid en traagheid hen voor alle zedelgke
verbetering onvatbaar maakt: getuige hiervan de dwang-,
‘# waarmede zg tot het doen onderwgzen hunner kinderen moeten
i worden aangespoord, en dat zich dit meestal alleen om
i den , door de diakonie, toegekenden onderstand niet te verlie-
zen, laten welgevallen. "
l
E