HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 725.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

`
10`
Zeker Chinees Onc.­I·lon­I·Ioê genaamd , die in 1783 te
Batavia aangekomen en daar als onderwijzer moet werk-
zaam geweest zijn, teekent 0. a. in zijne opmerkingen
j gedurende zijn verblijf in den Archipel (vertaald uit het g
i Chineesch , in meergenoemd « Tijdschrift " , maand Julij jl.)
ten aanzien van de Hollanders het volgende aan: Q
«()p den achtsten dag houden zij eenen plegtigen dag,
dien zij den Sabbath noemen. Zij vereenigen zich alsdan
des morgens van negen tot elf uren gezamenlijk in een j
gebouw, aan hunne godsdienst toegewijd. Aldaar bidden
zij en prevelen betooveringen; de aanwezigen laten het
hoofd hangen en weenen; en hen zoo ziende, zoude men
zweren, dat zg zeer getro;‘j’en waren; maar, nadat. men ;
hun een uur lang het een en ander verteld heeft, mogen
zij zich verwijderen, en daarna gaan zü naar hun huis om
lekker te eten en te drinken en zich verder te vermaken? l
«Daarbij zijn zij zeer buitensporig en verkwistend, en E
denken slechts aan zich zelven; dit maakt dat zij spoedig
sterven , zonder aan hunne betrekkingen te denken, welke ‘
in armoede overblijven, daar zij er nimmer aan denken, ‘
om gedurende hun leven iets voor hunne nabestaanden P
, over te leggen/’
Wanneer wij zulke aanmerkingen door eenen vreemdeling
(bewoner van het hemelsche rijk) geschreven, lezen, moet
men dan niet blozen, dat zulke oordeelvellingen over onze
landgenooten in Indië bekend zijn? Bevestigt het niet,
dat het gros der Nederlanders van oudsher zich weinig
aan een godsdienstig en spaarzaam leven heeft laten
gelegen liggen ? Dat zij er sedert niet veel beter geworden
zijn, bewijst het kommissoriaal door den Gouverneur-
Generaal Dnvivmnn van Twrsr, aan den Resident te Ba-
tavia gezonden (zie N. R. C. 22 Februarij jl., N°. 52).