HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 725.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

· 1
9
schuldige aan zedeloosheid aangerand heb; derhalve de
schoen alléén door den zich schuldig gevoelenden zondaar
kan aangetrokken worden. Dat ik over dat schrijven
cberouw zou hebbcn," daarin vergist die naamlooze schrij-
ver zich zeer. Dat hg mij bewijze, dat de Europeanen
niet, op weinige uitzonderingen na, in Indië in zedeloos­
heid voortleven. Kan hij ontkennen dat het gros der
vrijgezellen met eene Javaansche huishoudster in ontucht
( leven, en dat de onschuldige creaturen , die veelal uit zulk
eene zamenleving geboren worden, in een kampong aan
hun lot overgelaten, onder de Javanen rondzwerven (1),
gj zonder dat de hardvochtige en zedelooze vader, zich aan
li het stoffelijk of zedelük belang van die ongelukkige schep-
r selen laat gelegen zijn? Is het een verzinsel dat nog ande-
1 ren een geheel serail van dienstbare Nymphen, zoo wel
voor hun privé, als ten gerieve van hunne vrienden,
` er op na houden, ofschoon dit meestal, want ik wil billük
1 zijn., op de in de binnenlanden gevestigde Nederlanders
van toepassing is, omdat zü daar niet zoo gaauvv als op
eene hoofdplaats in de kijker loopen. Kortom, maken
I; het sommige gehuwden beter? Neen, voorzeker niet,
9 aangezien ik meer dan een gehuwd man of vrouw zou
kunnen aanwüzen, die met de vrouw of den man van
een van den gezelschappelijken kring boeleerden; terwijl
weder andere mannen misbruik maakten van de weezen,
die aan de zorg hunner echtgenooten waren toevertrouwd , ,
ja zelfs hunne losbandigheid zoodanig bot vierden, dat 1
zij op zekere afgelegene plaatsen zoogenaamde rocmah­
permtmdie­an (badhuizen) hadden, waar zij van tijdtottijd
ter sluik, zich aan groven wellust gingen overgeven.
(1) Zie van Hoëvntjs Reis over Java enz. 1, tl. blz. 80, als ook
zijn «Ti_jdscln·ift» 1851 , tl. 1, blz. 91 en 92. i
.~¤‘ ·
lj
° l
l