HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 747.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

j
, 7
Amboinczen tot voorbeeld edie, zegt hij, altyd voor het
j N eclerlandsehe gezag getrouwe bondgenooten (sic I) uitmaakten."
{ En bij gelegenheid der disentien over de begrootingvan
l het dienstjaar 1850 te hooren zeggen, dat de ahtand
1 van gronden op Java, ook een krachtig middel is, om met
der tyd den Javaan, zonder eenige madtsehappelyke beroe-
W ringen of schokken, voor den zegen van het Christendom
j voor te bereiden. Zonderlinge beweringen! bewijzen deze
j niet eene totale onkunde met Indië? Kan die heer weg-
cüferen dat die naam-Christenen in 1810 bij de landing
j der Britten te Amboina, en gedurende den opstand te Supa-
ïj roea in 1817 ontegensprekeljjke bewijzen van ontrouw
aan de Nederlanders, hunne zoogenaamde geloofsgenooten,
gegeven hebben? En gedurende 1848 en 1849 in Europa,
_ waar het Christendom, op de Joden na, sedert de open-
baring van Cnnxsrros voortgeplant en algemeen is, Chris-
tenen hunne medechristenen op eene by de Heidenen
onbekende wreedaardigel wijze vermoord hebben? De Ita-
l lianen, die toch als fijne H. K. te boek staan, hebben
jg die niet het hoofd der Katholijke Kerk zijn gezag ont-
P nomen, op de vlugt gejaagd en hunne stad- en landge-
ïä nooten , die even als zij R. K. waren, zonder onderscheid
wreedaardig vermoord? De verraderlijke moord van
Rossi is die geen sprekend voorbeeld? En wat gruwelen
j_ levert de Spaansehe geschiedenis van 1808 tot 1813 niet
op: talereelen van wreedheid, die alléén van den natuur-
mensch zouden kunnen verwacht worden, omdat hij on- *
bekend zijnde met de goddelijke wet, dingen doet, die l
hem van nature eene wet zijn. En wij , die het woord .__. l g
K Gods veronachtzamen, zijn het, welke de Mahomedanen, ll
die in dat opzigt beter beginselen dan wij bezitten, tot ‘
het veranderen van hunne godsdienst willen dwingen! g
t
­ S

al
1