HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 703.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

6
stellen, zonder te willen aannemen, dat toen die woorden
door den goddelgken Stichter des Christendoms zijn uit- S,
., gesproken, de bedoeling was, die volken te onderwijzen, j
j die nog steeds in het duister voortleven en aan geene
i godheid geloovcn, dewijl in dien tijd , het Joodsohe volk I
uitgezonderd, het paganismus over den gansehen aardbol W
. bestond. Maar kan dit van toepassing zijn op den Javaan, ,
die wel is waar op eene andere wijze, doch denzelfden l
God aanbidt, dien wij aanbidden? Die in verdraagzaam~ i
heid niet alléén den muzelman van Turküe, Arabie,
Hindostan of andere Mahomedaansche landen, maar zelfs
ons, Christenen, verre overtreft. jg
Meernialen heb ik mij zoo wel bij monde als in ge-
schrifte, tegen het uitbreiden des Christendoms onder
de Javanen, zoo als het de zoogenaamde bekeerings­
propaganda wil, à visière levée en onbeschroomd geuit;
en ik zal in weêrwil van die mannen, in wier oog het
Islamismus zoo verachtelük schijnt en ten spijte van mijne
bitsehe aanvallers, dat gevoelen blijven aankleven. Niet
omdat ik de leer van MA1-[OMED ben toegedaan, of een
vijand van de verspreiding van het Christendom ben, P
maar omdat ik voor alsnog alle pogingen, om den akker
goede vruchten te doen voortbrengen te vergeefs acht,
vóór dat wij zelven door onze daden en goede voorbeelden
den Javaan overtuigd hebben, dat wij ingevolge de open- `.
haring van den goddelijken Stiohter des geloofs handelen
en ware, maar geene sehijn­Christenen zijn.
Het is opvallend en vreemd den heer Snomr 1*01* OLn­
HUIS, die voor een talentvol man en büzonder geletterde j
wordt gehouden in züne recensie over mün «Javacm,"
te hooren beweren edat er geen naauwer bami, drm die
aan de godsclieust is" en om dit te staven neemt hij de