HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 730.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

v E
l
l
l " 5
l
j zijn tijdschrift op te nemen ? W·rl§k , ofschoon de redactie
j van een dergelük tijdschrift niet overeenkomstig is met de
j waardigheid eens predikants, bevat hetzelve nu en dan
' belangrijke wetenschappelijke beschrüvingen van Oost-
Indische gewesten, die ik, en velen weten op prüs te stellen ,
terwijl ook andere artikelen, die ZEd. stijl en romantische
l inkleeding verraden , ruime stof opleveren om door wrij-
‘ ving van denkbeelden in geschrifte het ware uit het valsclze
te leeren kennen.
j Mogen wij in zoo vele artikelen, die invoornoemd t§d­
j schrift en andere openbare geschriften verschenen zün,
ll _ de pen onderscheiden hebben van mannen, die in O. l.
zaken doorkneed zijn, zoo kan men evenwel niet ontken-
nen , dat er ook onder loopen, die onkunde of wüsneu.zig­
· heid, dan wel hier te lande achter den lessenaar opgedane
1 Indische kennis verraden. Andere weder hebben alléén de
. strekking om eens. anders gevoelen in een belagchelijk licht
j te stellen; of wel roeren hemel en· aarde, ten einde
zich quancl même eenen naam te verwerven, met het doei
j in de_n dampkring der voorstanders van vooruitgang in
P Indië, à la vapeur, opgenomen te worden, en spreken
j over koloniale staathuishoudkunde , emancipatie der slaven,
l kolonisatie en over eene uitbreiding van het Christendom
l onder de Javanen, alsof dit laatste een axioma was wm
li de volken in de O. I. bezittingen naauwer en duurzamer l
" aan Nederland te verbinclen," en die gewesten daarbij j
nog productiever voor onze schatkist te maken, dan wij ,
l dagelijks ondervinden. Zij doen dit niet zoo zeer uit j
l overtuiging, maar omdat de heer VAN Hoëvnm. e. s. het tä
gezegd hebben , die om hunne stelling over de bekeering j
der Javanen, ingang te doen vinden steeds de woorden ‘·
etgaat henen en onderwüst alle volken " op den voorgrond.
"
f ë
· t i
li
V 1