HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 9

JPEG (Deze pagina), 809.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

§ *· 7 "‘
n
tingsplan. Nieuwe belastingen, dus oordeelde men, zün
j alleen verdedigbaar, indien het de bedoeling is om ze te
t doen strekken ter vervanging van andere belastingen, van
L wier schadeläke werking de overtuiging algemeen is gewor-
i den, of indien hare invoering onmisbaar is ter verzekering
i van een behoorläk overzicht tusschen de uitgaven en de
inkomsten van den Staat. Nu bleek van den aanvang af
uit geen enkel woord dat er zelfs in de verte aan ge-
` dacht werd om de verwachte opbrengst der ontworpen be-
Q lastingen te doen strekken ter verbetering van het be-
staande belastingswezen in Indië. Dus kon alleen opvoering
van de inkomsten van den Staat het doel van den maat-
regel zün, en dat in verband met deze opvatting de vraag,
, wat ter voorziening in de behoefte van den Indischen
staatsdienst kon geacht worden noodig te zün, zich aan
G ieders overweging opdrong, lag als van zelf voor de hand.
De door Montesquieu zoo juist geformuleerde leer:
nque ce n’est point a ce que le peuple peut donner qu’il
"faut mesurer les revenus publics, mais a ce qu’il doit
udonner", is ook thans nog de hoeksteen van het belastings-
wezen in elk beschaafd land. Wij vinden die leer zonder
eenig voorbehoud gehuldigd zoowel in het republikeinsche
’ Amerika, als in het monarchale Duitschland. ll Govern-
nment", dus sprak eenige jaren geleden een staatsman in
· de Vereenigde Staten, nGovernment cannot long exist in
nap1‘OSp@I‘O11S condition without the confidence of the peo-
»«ple, and that confidence will be given or withheld accor-
, ndingly as the Government is faithfully, honestly and eco-
"· nnomically administered or otherwise. When it is under-
2 nstood that not a dollar is taken from the people by taxa-
· wtion beyond what is needful for the legitimate purposes
II of the Government, they will not withhold their confidence
1101* refuse to support its financial measures. It is essential to
al nthe proper strength of the Government that no greater taxes
l nbe levied than are required to carry on its necessary opera-
t ntions." En in merkwaardige overeenstemming met de hier
aangehaalde verklaring kon men nog onlangs in het bekende
I
I
1