HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 8

JPEG (Deze pagina), 833.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

... 6 ... ;
E
van zij zich gaandeweg als het ware hebben gedwongenge­
zien; maar het is hunne bedoeling dat dit hun verweerschrift i
ook nog onder andere oogen dan die van Uwe Excellentie .
komen zal, en tot recht begrip der zaak komt het den on- ·
dergeteekenden noodig voor om bij wäze van inleiding g
nogmaals de redenen uiteen te zetten, die het der Indo- ·
Europeesche maatschappü in het algemeen onmogelijk heb-
ben gemaakt om het plan tot invoering van nieuwe _
door haar op te brengen belastingen anders dan met
onverholen tegenzin te begroeten. 2
Die redenen laten zich in weinig woorden samenvatten:
volslagen gemis van de overtuiging, dat de behoeften van
den staatsdienst vermeerdering van inkomsten noodig
maakten. i
Had die overtuiging bestaan, geen gemeente zou meer
gewillig en bereid bevonden zän om zich lasten te laten E
welgevallen dan de Europeesche gemeente in Indië. Wel-
ke ook hare eigenaardige gebreken en tekortkomingen we-
zen mogen, hoe minachtend men in het moederland ook op
haar moge nederzien, en met hoe veel smaad men haar
tot in den boezem der Nederlandsche volksvertegenwoor­
diging toe moge bejegenen, van overmatige gehechtheid
aan het verworven geld zal men haar bezwaarlijk kunnen J
beschuldigen. Uit menig voor de hand liggend feit zou
misschien de gevolgtrekking kunnen worden afgeleid, dat `
eene zekere losheid van geld veeleer tot hare hebbelijkhe-
den behoort, en de Regeering zou het dan ook zonder
eenigen twïüfel hebben ondervonden, dat juist deze hebbe- ;
lükheid de invoering van nieuwe lasten eene zeer gemak- T
kelijke taak zou hebben gemaakt, indien werkeläk de nood
aan den man geweest ware, en de overtuiging bestaan had ‘
dat in het belang van den staatsdienst een beroep op de
beurzen der ingezetenen als onafwüsbaar moest beschouwd
worden.
Maar juist deze overtuiging ontbrak ten eenenmale,
toen in den loop van 1874, de Europeesche gemeente in t
Indië bij geruchte kennis bekwam van het betwiste be1as­­
I
I
1