HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 7

JPEG (Deze pagina), 749.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

`
l
Ehïcclleaztief
Het toeval heeft gewild, dat in dezelfde zitting van de
Tweede Kamer der Staten Generaal, waarin een begin is
gemaakt met de beraadslagingen over de Wetsontwerpen
tot vaststelling van de begrooting van Nederlandsch­Indië
voor 1880, ook in behandeling kwam een door den ge-
meenteraad van een der voorname steden in Nederland
bg die Kamer ingediend protest tegen de grievende aan· ·
teigingen, waaraan hij heeft blootgestaan (Handelingen der
Staten Generaal, 1879-80, bl. 197).
Ook wg, die de vrgheid nemen deze regelen in het
Z openbaar tot Uwe Excellentie te richten, verkeeren in het-
zelfde geval als de indieners van evenbedoeld protest.
Terwgl toch bg gelegenheid van de jongst gehoudene be-
2 grootingsdiscussiën de bezwaren en de bedenkingen, die
van den beginne af door schier de geheele Europeesche
maatschappg in lndië, ­­- de ambtelgke zoowel als de niet
W ambtelijke, ­­ tegen de invoering van nieuwe belastingen
zgn geopperd, door Uwe Excellentie als onjuist en onge-
grond werden afgewezen, ·-­ terwijl door Haar alle waarde
werd ontzegd aan de hier algemeen heerschende overtui-
ging dat van den kant der Tweede Kamer althans aan
het vraagstuk dier belastingen niet de ernstige aandacht
‘ is geschonken, waarop belanghebbenden alhier in gemoe-
de gemeend hadden te mogen rekenen, ­- heeft meer in
het bizonder de handel te Samarang het bg Uwe Excel-
T lentie moeten ontgelden op eene wgze, die het hem on-
mogelgk maakt om zich stilzwggend bg het door Uwe
; Excellentie gesprokene neder te leggen.
Het zou van het standpunt van de ondergeteekenden
voldoende kunnen worden geacht om zich te bepalen tot
‘ eene verdediging van de houding, tot het aannemen waars
l
1