HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 26

JPEG (Deze pagina), 850.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

; ¥
= ­­ 24 ­­­ ä
l
deden, niet minder zal er voorzeker door ZHEdG. op ge- ·
. wezen zgn dat hg op alle mogelgke manieren getracht l
heeft de handelaren tot eigen aangifte aan te sporen, i
door hun van te voren te zeggen, dat nwie niet aangeeft
Haan de joden zou zgn 0vergeleverd", udat hg hen dan wel
Il drie maal zoohoog zou aanslaan", (uitlatingen tegenover
twee der onderteekenaren dezes), en tegenover zulk een Q
I aandrang moeten de ondergeteekenden werkelgk bekennen
r dat zg zich aan gebrek aan medewerking hebben schuldig *
gemaakt. Dat is alzoo ude meest mogelgke nauwgezet- al
"heid" waarop de.g,Co1nmissie zich beroept; even nauwgezet
l heeft zg voorzeker eene Armeniaansche firma die aangifte
i van een belastbaar inkomen van f 6000.- gedaan had, i
i aangeslagen voor f 9000.- terwgl zg terzelfdertgd eene
_ andere, geheel daarmede gelgkstaande firma, die verzuimd
i had aangifte te doen, op een inkomen van f 60,000.-
aansloeg; even nauwgezet heeft zg tokohouders die aangifte
deden aangeslagen op 12,000.- en f 8000.- en an-
deren die geen aangifte deden aangeslagen op f 100,000.- g
en _/` 150,000.- belastbaar inkomen, niettegenstaande dè
minst ontwikkelde die maar een paar dagen hier op de
plaats is, zou weten aan te toonen dat tusschen die cgfers .
alle verhouding uit het oog is verloren, tenzg op het niet
doen van aangifte volgens de bedreiging van den Resi-
dent een straf moest worden gesteld; even nauwgezet heeft
zg importhnizen aangeslagen op cgfers waarvan zg blgk- V
baar hoegenaamd geen begrip heeft gehad; even nauw-
l gezet heeft de Commissie, nadat de meermalen bedoelde ;
door de Kamer van Koophandel voorgedragen leden hun `
g ontslag hadden genomen, zich onthouden van de gering-
l ste poging ook om inlichtingen in te winnen bg personen {
die geacht konden worden haar vertrouwbare mededee~
lingen te kunnen doen.
Doch genoeg, het is de ondergeteekenden niet te doen
i om woord voor woord de door uwe Excellentie gebezigde
uitdrukkingen te weêrleggen, zoo zullen zg zich ook
6 onthouden van verdere toelichting omtrent de bewering