HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 25

JPEG (Deze pagina), 777.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

.... 23 .....
lentie dus daaruit gelezen hebben dat deze aandrang alleen
kan geschied zän van de züde van den Resident; terwijl
de handel hen trachtte over te halen geen benoeming aan
te nemen! Van vrij wel algemeene bekendheid is het ech-
ter dat twee leden van de Kamer van Koophandel en Nh-
verheid, handelaren, op zich genomen hadden zich te ver-
gewissen of de personen die door de Kamer zouden worden
voorgedragen zich een benoeming lieten welgevallen en
zouden trachten eventueele bezwaren daartegen uit den
weg te ruimen. Dat zij hierin geslaagd zgn bij drie onaf-
hankelijke personen is dus eer aan lmedewerking van
dan Muriel toe te schräven, cn zal dit feit 0ngetw§­
feld voldoende door den Resident in züne verantwoor-
ding zün toegelicht. De groote grief schänt echter te
z§n dat geen handelaar door de Kamer van Koophan.-
del werd voorgedragen tot lid der Commissie. Daargela-
ten dat de Resident van Samarang kon weten dat de voor-
' naamste handelaren dezer plaats in den regel te weinig
vrüen tnd tot hunne beschikking hebben om een benoe-
ming aan te nemen, waarvan het van te voren met geen
mogelijkheid was na te gaan, hoeveel tijd daardoor zou
worden ingenomen, en wellicht op uren, die voor een han-
delaar allerongeschiktst zän, is het moeilijk aan te nemen
dat de Resident in züne Verantwoording niet zal hebben
gewezen op de meest voor de hand liggende reden tot
weigering eener eventueele benoeming, en niet zal heb-
ben begrepen dat welk vertrouwen men ook meent te mo-
gen stellen in de discretie der door ZHEdG. uit eigen
__ keuze benoemde leden der Commissie, handelaren het
moeilnk met hunne begrippen van delicatesse overeen kun-
nen brengen om zich in den boezem eener Commissie
vrijelijk uit te laten over het belastbaar inkomen, rente
van opgenomen kapitalen enz. van hunne buren en con-
currenten.
VVerd door den Resident in zijne Verantwoording gretig
gebruik gemaakt van deïmotieven die de twee leden der
Commissie in hun brief om ontslag hem aan de hand
.2
E
C?