HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 24

JPEG (Deze pagina), 829.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

I
­­­­ 22 -­-
i brieven als nbü-oorzaak, waardoor hun besluit alleen wordt
"bespoedigd" worden genoemd, en verzwijgt dat de hoofd-
reden tot hun besluit was nde onmogelijkheid om bij den
uaanslag eerlijk nauwgezet en onpartüdig te werk te gaan?"
Zij lieten dit aan bekwamer handen over, en hoe dezen
zich daarvan gekweten hebben, daarover is èn in Indië èn
j in Nederland slecht één stem opgegaan, al heeft de Com-
U missie zich volgens uwe Excellentie "behoorlijk kunnen
”verantwoorden." In die verantwoording zün voorzeker de
zooeven bedoelde «»bü­oorzaken" breed uitgemeten, doch
wie geeft het recht om de behandeling die de leden der
Commissie volgens hun eigen verklaring van eenigen, laat
het zijn, velen hunner medeburgers ondervonden, uitslui-
tend op rekening te stellen van den ármdcl en zouden die
j leden indien zü nader over hunne motieven ondervraagd
l werden, niet verklaren moeten dat zij van den eigentläken
handelstand van Samarang niet de geringste onheusche A
bejegening hebben ondervonden, dat dit het geval kan
zijn geweest van sommigen die daarbuiten stonden, maar
dat op stuk van zake dit alles toch werkelijk weinig be-
teekende, en veelal gekscherenderwüs geschiedde P Zonde
het verlies van klanten waarvan ook door Uwe Excellentie
gesproken is, zich niet oplossen in een vrees voor de mo-
gelijkheid van zulk een verlies, die den stadsapotheker het
I welkome pretext aan de hand deed om nadat hij gezien
had op welke wüze bü den aanslag te werk werd gegaan,
i zijn ontslag te kunnen nemen zonder zijne medeleden te
krenken?
De mede-onderteekening van dit schrüven door den stads- -­
apotheker en het andere thans nog hier aanwezige lid der
Commissie die schriftelük zän ontslag nam, geeft een vol-
doend antwoord op deze vragen.
Doch ’t is waar ook, met opzet heeft de handel den aan~
slag bemoeilükt: daarom verklaren ook de twee leden der
U Commissie die hun ontslag namen in den brief die voor
Uwe Excellentie lag, dat zg zich eerst na lang aarzelen lieten
overkalm de benoeming aan te nemen, en moet Uwe Excel-
i ä
= El