HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 22

JPEG (Deze pagina), 833.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

1
«
jj ·-­ 20 ­­·
verstandig wetgever steeds in het oog zal houden bg het
U beramen van nieuwe belastingsmaatregelen; maar wg mee-
nen ons van verdere algemeene beschouwingen te moeten
onthouden om ten slotte nog een oogenblik Uwer Excel-
lenties aandacht te vragen voor hetgeen de ondergetee­
kenden, ter handhaving van hun eer en goeden naam in
het midden hebben te brengen met betrekking tot de ver-
wgten, die Uwe Excellentie heeft kunnen goedvinden tot
j hen meer in het bizonder te richten.
· Uwe Excellentie noemt volkomen 07{]'ZLï·8$ de door den af- (
gevaardigde uit Gorkum overgebrachte grief dat de Senna- i
rangsckc kanclel gestraft is a’00a· kcogen aanslag v00o· gebrek aan à
nzealewerktng en houdt staande dat de Commissie van aanslag
i zich öelworlgk keeft kunnen verantwcoaïlen en ziek van kare taak p
VOORZOOVER z1J Kon met lle meest nwgelgke naawgezetkeial gekwe-
ten keeft, waarbij Uwe Excellentie zich beroept nop de ver-
t uantwoordingen van den Resident van Samarang en van
nde commissie zelve en de brieven van hen die door dè
»Kamer van Koophandel tot leden dier commissie waren
naangewezen en die na eenige zittingen van die commissie
nte hebben bggewoond hun ontslag hebben aangeboden."
De inhoud van die verantwoordingen is aan ondertee-
kenaren tot hun leedwezen onbekend gebleven; maar het
eenzijdig karakter van de gegeven ambtelijke inlichtingen
j in deze, en de zwakheid van het daarop gedaan beroep
j moet des te meer in het oog springen wanneer men weet_
j dat door den handel te Samarang te vergeefs bg de Re- r
« geering is aangedrongen op de zending van een Hoofdamb­
tenaar, die de grieven van de aangeslagenen tegen de com- ,
missie in loco zou komen onderzoeken! °
Doch toegegeven voor een oogenblik dat geen andere
aanslag mogelgk was, omdat de handel er met opzet toe
heeft medegewerkt om den aanslag te bemoeilgken, is er
dan nog grooter bewgs noodig om de innerlijke gebrekkig-
heid van een belastingwet te doen uitkomen dan dat die
leiden kan en moet tot de grootst mogelgke willekeur tenzg
de belastingsschuldigen wel zoo goed willen zgn om tot de